Mojregion.eu - Mój region w Europie

Czy spółka będzie miała prawo w ramach realizowania badań rozwojowych zatrudnić dodatkowy personel, niewymieniony w umowie o współpracy pomiędzy podmiotem X, a Y?

Wsparcie na fazę badawczą projektu celowego udzielane jest na warunkach określonych
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 113, poz. 754). § 6 ust. 1 pkt 6) i 7) stanowią, iż  do wydatków kwalifikowalnych w ramach pomocy na projekty badawczo-rozwojowe zalicza się koszty lub wydatki niezbędne do realizacji projektu poniesione na  zatrudnienie personelu projektu obejmujące:

a) wynagrodzenia brutto,

b) składki obowiązkowe, w tym składki na ubezpieczenia społeczne

oraz zakup usług doradczych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby realizacji badań.

Przy czym zatrudnienie  dodatkowe personelu jest możliwe tylko w przypadku złożenia projektu w partnerstwie: przedsiębiorca - organizacja badawcza, a niezbędność zatrudnienia dodatkowego personelu musi wynikać z treści wniosku preselekcyjnego/wniosku o dofinansowanie oraz być niezbędne do realizacji celu projektu.

W przypadku gdy o wsparcie będzie ubiegać się przedsiębiorca, który zleci wykonanie prac badawczych organizacji badawczej poprzez zawarcie z nią umowy zlecenia, wykonawca usługi wystawia fakturę za usługę, którą kalkuluje według własnych kosztów, w tym kosztów zatrudnienia.

Przy czym należy zauważyć, iż wsparciu nie podlega tworzenie nowych czy doposażenie własnych już istniejących laboratoriów. W przypadku braku w organizacji badawczej odpowiedniego sprzętu laboratoryjnego na etapie preselekcji eksperci mogą uznać wybór takiej jednostki organizacyjnej za nieuzasadniony i zakwestionować racjonalność dokonanego wyboru.

Ostatnia modyfikacja 2012-02-03 przez Małgorzata Dybowska.

Wróć