Mojregion.eu - Mój region w Europie

Czy składając wniosek o dofinansowanie w jednym projekcie mogą wziąć udział dwa współpracujące podmioty? Jeśli tak, jaka forma współpracy jest akceptowalna: konsorcjum, partnerstwo, umowa współ-pracy, inne? Czy wówczas oba podmioty należy wpisać jako wnio

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie o wsparcie mogą ubiegać się:

- mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą minimum
12 miesięcy, mający siedzibę (filię lub oddział, jeśli wynika to z dokumentów rejestrowych)                   i prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego                 (w przypadku osoby fizycznej, mającą miejsce zamieszkania i prowadzącą ewidencjonowaną działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego)

- organizacje badawcze (tylko w partnerstwie z przedsiębiorcą spełniającym warunki jw.) posiadające siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Partnerami w projekcie mogą być np. dwa przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwo                             i organizacja badawcza - zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami. Podstawowym dokumentem określającym zasady partnerstwa w projekcie jest porozumienie z partnerem / partnerami lub umowa partnerska, którą należy dołączyć już na etapie preselekcji do wniosku preselekcyjnego. Wówczas oba podmioty należy wpisać jako Wnioskodawców, ze wskazaniem, który z nich pełni rolę Lidera projektu (w cz. A.1 wniosku preselekcyjnego),
a który Partnera (cz. A.3 wniosku preselekcyjnego).

Ostatnia modyfikacja 2012-02-03 przez Małgorzata Dybowska.

Wróć