Mojregion.eu - Mój region w Europie

Czy istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w ramach RPO WK-P na zakup samochodu osobowego?

Zgodnie z zapisami w Załączniku  VI do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WK-P na lata 2007-2013 do kwalifikowanych zalicza się m.in. wydatki poniesione na zakup:

 

  • specjalistycznych środków transportu wyszczególnionych w rodzaju 743 oraz podgrupie 76 Klasyfikacji Środków Trwałych (Rozporządzenie RM w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych z 1999r., Dz. U. nr 112, poz. 1317), pod warunkiem, że wnioskodawca nie prowadzi działalności w sektorze transportu i zagwarantuje, iż zakupiony środek transportu będzie służył wyłączenie do realizacji celu określonego w projekcie.

Samochody specjalne - obejmuje samochody sanitarne, w tym karetki reanimacyjne oraz pojazdy samochodowe, które ze względu na swą konstrukcję przeznaczone są do wykonywania innych prac niż przewóz ładunków i osób, jak np.:

a) pojazdy mechaniczne służby miejskiej i drogowej, pożarnicze, samochody gaśnicze, piaskarki, polewaczko-zmywarki, asenizacyjne, pługi odśnieżne,

b) pojazdy stanowiące objazdowe punkty usługowe, warsztaty ruchome, pogotowia techniczne,

c) pojazdy załadowczo-wyładowcze - dźwigi samochodowe, pompy, sprężarki,

d) pojazdy mechaniczne - agregaty, do prowadzenia działalności operatywnej, np. radiostacje, wozy transmisyjne, operatorskie, filmowe, wiertnicze wraz z pomieszczeniami biurowo-mieszkalnymi.

Do podgrupy 76 Pozostały tabor bezszynowy zaliczamy:

e) 760 Wózki jezdniowe z pomostem stałym o napędzie elektrycznym (akumulatorowe)

f) 761 Wózki jezdniowe podnośnikowe z nisko podnoszoną platformą o napędzie elektrycznym (akumulatorowe)

g) 762 Wózki jezdniowe podnośnikowe, mechaniczne, wysokiego podnoszenia (widłowe) o napędzie elektrycznym (akumulatorowe)

h) 763 Wózki jezdniowe podnośnikowe, mechaniczne, wysokiego podnoszenia (widłowe) o napędzie spalinowym

i) 764 Wózki jezdniowe transportowe ze stałą platformą i żurawiem o napędzie elektrycznym (akumulatorowe)

f) 768 Inne wózki jezdniowe

 

Oznacza to, iż Instytucja Zarządzająca uzna za kwalifikowany tylko taki wydatek na zakup środka transportu, który został przyporządkowany do rodzaju 743 oraz podgrupy 76 Klasyfikacji Środków Trwałych (Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych z 1999r., Dz. U. nr 112, poz. 1317) i pod warunkiem, że Wnioskodawca nie prowadzi działalności w sektorze transportu i zagwarantuje, iż zakupiony środek transportu będzie służył wyłączenie do realizacji celu określonego w projekcie.

 

Wyjaśniamy, iż zakwalifikowanie środka trwałego do odpowiedniej grupy dokonuje Wnioskodawca zgodnie z obowiązującym prawem, tj. według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

 

W przypadku trudności w ustaleniu prawidłowego grupowania zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem, o wskazanie zaklasyfikowania środka trwałego i wydanie informacji do właściwego organu. Zgodnie z ustawą o dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz.439 z późniejszymi zm.) interpretacji w tym zakresie dokonuje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. (http://www.stat.gov.pl/lodz/223_PLK_HTML.htm).

 

Ostatnia modyfikacja 2010-08-25 przez Emilia Wiśniewska.

Wróć