Mojregion.eu - Mój region w Europie

Najczęściej zadawane pytania

Pozostałe działania

Najczęściej zadawane pytania

 1. Całkowita wartość inwestycji wynosi: 424 865 zł. Jakie wymiary powinna posiadać tablicy pamiątkowa?
 2. Czy koszt przygotowania formularza wniosku o dofinansowania może być kosztem kwalifikowanym?
 3. Czy przedsiębiorstwo posiadające siedzibę na terenie Województwa Pomorskiego, może ubiegać się o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013?
 4. Małe przedsiębiorstwo realizować będzie inwestycję, która zakończy się w roku 2012, polegająca na budowie dwóch hal magazynowych. Pierwsza, o powierzchni 300 m2, zostanie wybudowana w roku 2011, druga o powierzchni 200 m2, w 2012. W wyniku realizacji proj
 5. Czy okres działalności przedsiębiorstwa będącego spółką jest liczony od dnia zawiązania spółki (data aktu notarialnego), czy od dnia uzyskania wpisu Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego?
 6. W ramach podziałania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw beneficjent planuje zakup maszyn budowlanych. Czy istnieje możliwość zakupu części sprzętu w ramach leasingu, a części w ramach kredytu bankowego (w relacjach wartości około 1/3 leasing, 2/3 k
 7. Czy po uzyskaniu informacji o przyznaniu dotacji możliwa jest zmiana formy finansowania z leasingu na pożyczkę leasingową (odkupienie przed terminem od firmy leasingowej urządzenia i sfinansowanie jej z pożyczki w części jeszcze nie spłaconej podczas trw
 8. Czy załącznik "Wyciąg z dokumentacji technicznej lub program funkcjonalno-użytkowy i/albo specyfikacja zakupywanego sprzętu i/albo specyfikacja zakupywanych usług" dotyczy specyfikacji produktów, które będą wprowadzone do sprzedaży (baterii słonecznych)?
 9. Z jakich funduszy przedsiębiorca może skorzystać na realizację projektu związanego ze świadczeniem usług za pomocą Internetu ( gospodarka elektroniczna)?
 10. W celu określenia statusu przedsiębiorstwa (firmy A), w przypadku gdy właściciel firmy A, która jest beneficjentem pomocy, jest jednocześnie udziałowcem w firmie B, uwzględnia się zatrudnienie i obroty firmy B?
 11. Jak zdefiniować obszar wiejski?
 12. Czy w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 można aplikować o dofinansowanie na zakup środka transportu (samochód dostawczy) w celu przerobienia go na specjalistyczny środek transportu określony w Załączniku VI?
 13. Czy istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w ramach RPO WK-P na zakup samochodu osobowego?
 14. Co należy rozumieć pod pojęciem wartość projektu?
 15. Kwalifikowalność podatku VAT w projektach unijnych
 16. Pomoc de minimis a ograniczenia w wartości projektów z sektora transportu
 17. Jak określić czy dla danego projektu wymagane jest sporządzenie pełnej dokumentacji środowiskowej ( Załączniki: 2, 3.1, 3.2, 3.3)?
 18. Czy określając status przedsiębiorstwa pod względem zatrudnienia, wlicza się jej właściciela?
 19. Z jakiego programu mogę ubiegać się o dofinansowanie na rozwój istniejącego przedsiębiorstwa?
 20. Które wydatki podlegają dofinansowaniu w ramach poszczególnych działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego?
 21. W ramach którego programu mogę ubiegać się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej?