Mojregion.eu - Mój region w Europie

Grupa robocza wspierająca przygotowanie K-P RPO na lata 2014-2020

Opis

Programowanie nowej perspektywy finansowej 2014-2020 jest procesem bardzo złożonym, wymagającym wiązania ze sobą wielu wątków i wykorzystywania efektów pracy różnych osób i grup. Jednym z czynników sukcesu programowania jest zapewnienie komplementarności i spójności programowania.

Mając na uwadze rozpoczęty w 2012 r. proces zmierzający do przygotowania Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego dnia 11 kwietnia 2013 roku powołał Grupę roboczą wspierającą przygotowanie Kujawsko - Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Grupa ma na celu zapewnienie spójności i koordynacji procesu programowania oraz partnerskiej współpracy pomiędzy szerokim gronem interesariuszy w przygotowaniu regionalnego programu operacyjnego na kolejną perspektywę finansową. Do zadań Grupy w szczególności należy:

1)      wypracowywanie, omawianie, analizowanie i konsultowanie wspólnych dla regionalnego programu operacyjnego lub celu tematycznego rozwiązań w zakresie zagadnień horyzontalnych, finansowych i innych,

2)      opiniowanie, analizowanie i omawianie wniosków płynących z dokumentów związanych z przeprowadzeniem ewaluacji ex-ante i oceną oddziaływania na środowisko regionalnego programu operacyjnego,

3)      monitorowanie postępów w wypełnianiu warunkowości ex-ante.

Skład Grupy

Do prac w Grupie zaproszeni zostali przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, organizacji pozarządowych, środowisk naukowych i edukacyjnych oraz partnerzy społeczni i gospodarczy.

Uchwały Zarządu Województwa

Zachęcam do zapoznania się z treścią uchwał Zarządu Województwa dotyczących Grupy roboczej wspierajacej przygotowanie K-P RPO na lata 2014-2020.

Przejdź do uchwał >>Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player