Mojregion.eu - Mój region w Europie

Wdrażanie LSR

WNIOSKI O PRZYZNANIE POMOCY

 

Małe projekty
Wniosek o przyznanie pomocy (wersja 3 edytowalna)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3)

Wniosek o przyznanie pomocy (wersja 4 edytowalna) aktualizacja 30.06.2011 r.

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (pdf) wersja 4 poprawiona z dnia 13.10.2010 r.(dokonane zmiany zaznaczone zostały kolorem żółtym)

Wniosek o przyznanie pomocy - wersja 5

Wniosek o przyznanie pomocy (edytowalny) - wersja 5

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznania pomocy - wersja 5

Wersja 5z - Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów wraz z instrukcją jego wypełniania obowiązuje od dnia 18 lipca 2011 r.
Jednakże, jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek na formularzu w wersji 4z przed dniem udostępnienia formularza wniosku w wersji 5z na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, albo po jego udostępnieniu, jednak nie później niż do 10.10.2011 r, nie będzie wezwany do złożenia wniosku na nowym formularzu.

Wniosek o przyznanie pomocy - wersja 6

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - wersja 6 obowiązująca od dnia 02.11.2012

Formularz wniosku o przyznanie pomocy w wersji 6z obowiązuje dla naborów, które rozpoczęły bieg od dnia 6 kwietnia 2012 r.

 

Wersja 8z - Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów wraz z instrukcją jego wypełniania, obowiązuje dla naborów, które rozpoczynają się po 4 maja 2014 r.

 Zmiany w instrukcji związane są w szczególności z wejściem w życie Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 roku, str. 1).

Uwaga! W dniu 18.04.2014 r. udostępniono aktywny formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów w wersji 7z, poprawiony w zakresie zaokrąglania kwoty pomocy.

Nowa wersja instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów.

Zmiana instrukcji związana jest w szczególności z wejściem w życie Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 roku, str. 1).

W związku ze zmianami w zasadach przyznawania pomocy de minimis wynikającymi z wprowadzenia w życie ww. Rozporządzenia Komisji UE Nr 1407/2013 w przypadku, gdy do 30 maja 2014 r. nie zostanie zawarta umowa przyznania pomocy - niezbędne będzie złożenie przez Wnioskodawcę będącego podmiotem gospodarczym dodatkowego załącznika - Oświadczenie Wnioskodawcy o przedsiębiorstwach powiązanych oraz uzyskanych przez nie kwotach pomocy de minimis.
Szczegółowe informacje zawiera instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy. Zmiany wprowadzone w instrukcji zostały wyróżnione kolorem.

 

Wniosek o przyznanie pomocy wersja 7

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy wersja 7

Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy - wyprzedzające finansowanie

Wniosek o przyznanie pomocy nabywcy/następcy prawnego

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy nabywcy/następcy prawnego

 

Wniosek o przyznanie pomocy wersja 8 - poniżej podano wersję zaktualizowaną

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy wersja 8

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie Wnioskodawcy o przedsiębiorstwach powiązanych oraz uzyskanych przez nie kwotach pomocy de minimis

Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

W związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 dokonano modyfikacji aktywnego formularza wniosku o przyznanie pomocy w ramach dziąłnia 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów (PROW_413_MP/8/z.

Wniosek o przyznanie pomocy wersja 8 - wersja zaktualizowana


Wersja 4z - Formularz wniosku o przyznanie pomocy Nabywcy przedsiębiorstwa / Następcy prawnego Beneficjenta w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów wraz z instrukcją jego wypełniania obowiązuje dla wniosków składanych od 5 maja 2014 r.

Wniosek o przyznanie pomocy nabywcy/następcy prawnego

Wniosek o przyznanie pomocy nabywcy/następcy prawnego - wersja edytowalna

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy nabywcy/następcy prawnego

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie Wnioskodawcy o przedsiębiorstwach powiązanych oraz uzyskanych przez nie kwotach pomocy de minimis

 

Odnowa i rozwój wsi

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wersja 6z obowiązuje dla naborów wniosków ogłoszonych nie wcześniej niż w dniu 1 lipca 2013 r.

Wniosek o przyznanie pomocy wersja 6z edytowalny

Wniosek o przyznanie pomocy wersja 6z

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy wersja 6z

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy wersja 6z (wersja obowiązująca dla naborów ogłoszynych po 29.04.2014 r.)

 

Wniosek o przyznanie pomocy wersja 5z 

Wniosek o przyznanie pomocy wersja 5z (edytowalny)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy wersja 5z

 

Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna)

Wniosek o przyznanie pomocy

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Formularz wniosku o przyznanie pomocy w wersji 4z obowiązuje dla naborów, które rozpoczną się nie wcześniej niż w dniu 1 czerwca 2012 r.

Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) (wersja 3 zatwierdzona - obowiązuje dla naborów ogłoszynych po dniu 19.08.2010 r.)

Wniosek o przyznanie pomocy (wersja 3 zatwierdzona - obowiązuje dla naborów ogłoszynych po dniu 19.08.2010 r.)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3 zatwierdzona - obowiązuje dla naborów ogłoszynych po dniu 19.08.2010 r.)

Formularz zestawienie faktur wraz z instrukcją

Wniosek o przyznanie pomocy (wersja 2)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2)

 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna xls)

Wniosek o przyznanie pomocy (wersja pdf)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (pdf 609.51KB)

Ekonomiczny plan operacji (wersja edytowalna xls 895.5KB)

Ekonomiczny plan operacji (wersja edytowalna z dnia 17.02.2010 r.)

Ekonomiczny plan operacji (pdf 93.96KB)

Ekonomiczny plan operacji (wersja z dnia 17.02.2010 r.)

Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji (pdf 246.58KB)

Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis (wersja edytowalna xls 43.5KB)

Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis (pdf 112.84KB)

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości (wersja edytowalna xls 45KB)

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości (pdf 120KB)

 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (pdf 771.54KB)

Ekonomiczny plan operacji (wersja edytowalna xls 388.5KB)

Ekonomiczny plan operacji (wersja edytowalna z dnia 17.02.2010 r.)

Ekonomiczny plan operacji (pdf 156.24KB)

Ekonomiczny plan operacji (wersja z dnia 17.02.2010 r.)

Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji (pdf 289.49KB)

Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis (wersja edytowalna xls 33.5KB)

Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis (pdf 115.14KB)

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości (wersja edytowalna xls 428.57KB)

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości (pdf 121.67KB)

Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy (wersja edytowalna xls 67KB)

Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy (pdf 144.75KB)

Dokumenty aplikacyjne obowiązujące dla wniosków o przyznanie pomocy składanych od dnia 06.04.2011 r., oraz składanych w ramamch naborów które obejmowały dzień 06.04.2011 r.:

Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Ekonomiczny plan operacji (wersja edytowalna)

Ekonomiczny plan operacji

Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji

Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis (wersja edytowalna)

Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości (wersja edytowalna)

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości

Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy (wersja edytowalna)

Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy

 

Oświadczenie wnioskodawcy podejmującego wykonanie działalności gospodarczej (wersja edytowalna)

 

Oświadczenie wnioskodawcy podejmującego wykonanie działalności gospodarczej

Wzór zapytania ofertowego (wersja edytowalna)

Wzór zapytania ofertowego

 

 

 

 

WNIOSKI O PŁATNOŚĆ

UWAGA BENEFICJENCI MAŁYCH PROJEKTÓW!

Wnioski o płatność należy składać osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę reprezentującą Beneficjenta bezpośrednio w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego    ul. Szosa Chełmińska 30/32. Informujemy, że złożenie wniosku o płatność pocztą stanowi przejaw niezastosowania się do wymogów formalnych!

Małe projekty


Wersja 8z - dla wniosków o płatność składanych od 05.05.2014 r.

Formularz wniosku o płatność w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów w wersji 8z wraz z instrukcją jego wypełniania w wersji 8z obowiązuje dla wniosków składanych od 5 maja 2014 r.

Wniosek o płatność wersja 8z wraz z instrukcją

Uwaga! W dniu 24.04.2014 r. udostępniono aktywny formularz wniosku o płatność w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, poprawiony m.in. w zakresie zaokrąglania kwoty pomocy.

Udostępniono również nową wersję instrukcji wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów. Zmiany w instrukcji zostały wyróżnione kolorem.

Uwaga! Nowa wersja instrukcji wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów.

Zmiana instrukcji związana jest z doprecyzowaniem zasad wyliczania kwoty pomocy w zakresie małych projektów, w sytuacji gdy w ramach operacji występuje wkład niepieniężny oraz współfinansowanie z Funduszu Kościelnego lub z dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego lub subwencji ogólnej. Zmiany wprowadzone w instrukcji zostały wyróżnione kolorem.

Wniosek o płatność 8z

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 8z

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 7z

Załącznik nr 16

Załącznik nr 21b

Załącznik nr 21d

 

Wersja 7z - dla wniosków o płatność składanych od 15.05.2013 r.

Formularz wniosku o płatność (WoP_413_MP_7z) w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów wraz z instrukcją jego wypełniania w wersji 7z obowiązuje od 15 maja 2013 r.

Wniosek o płatność wraz z instrukcją wersja 7z


Wersja 6z - dla wniosków o płatność składanych od 01.08.2012 r.

Wniosek o płatność 6z

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 6z

Załącznik nr 16

Załącznik nr 21b

Załącznik nr 21d

Propozycja opisu faktur !!! - UWAGA NOWOŚĆ !!!

Od 1 sierpnia 2012 r. beneficjenci planujący złożyć wniosek o płatność w ramach działania "Małe projekty" muszą to zrobić na nowym formularzu w wersji 6z.

Należy pamiętać, że obowiązkowo do papierowej wersji wniosku (która stanowi wydruk z wypełnionego aktywnego formularza wniosku o płatność) należy załączyć wersję elektroniczną wniosku na płycie CD.

 

Wersja 5z - dokumenty obowiązujące od 15.12.2011 r.

Wniosek o płatność 5z

Wniosek o płatność 5z wersja edytowalna

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Załącznik nr 16

Załącznik nr 21b

Załącznik nr 21d

W celu prawidłowej obsługi aktywnego formularza wniosku konieczne jest używanie programu Acrobat Readera w wersji 9.3 lub nowszej. Wersje te są do pobrania na stronie www.adobe.com.

 

Wniosek o płatność (wersja 4 edytowalna)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4)

Uwaga! Nowa wersja wniosku obowiązuje od dnia 29 listopada 2010 r. Formularz wniosku obowiązuje także Beneficjentów, którzy zawarli przed dniem 29 listopada 2010 r. umowy przyznania pomocy w wersji 3z oraz 4z. Jeśli Beneficjent złoży wniosek na formularzu w wersji poprzedniej (3z), będzie zobowiązany w ramach uzupełnień / wyjaśnień złożyć wniosek o płatność na obowiązującym formularzu (4z).

Wniosek o płatność (wersja 3 edytowalna) obowiązuje od 17 maja 2010 r.

Wniosek o płatnośc (wersja 3) obowiązuje od 17 maja 2010 r.

Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność (wersja 3) obowiązuje od 21 lipca 2010 r.

Sprawozdanie z realizacji operacji wraz z instrukcją i ankietą monitorującą wersja 12

Ankieta monitorująca dla działania 4.1/413 – tzw. „małe projekty” wersja 11 

Instrukcja wypełnienia ankiety monitorującej wersja 11

Sprawozdanie z realizacji operacji (dotyczy wersji 1z, 2z i 3z wniosku o przyznanie pomocy) wersja 11

Sprawozdanie z realizacji operacji (dotyczy wersji 4z wniosku o przyznanie pomocy) wersja 11

Instrukcja wypełniania sprawozdania z realziacji operacji dla działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – tzw. „małe projekty” - wersja 11

Ankieta monitorująca - wersja 9z - obowiązuje od 26.11.2012 r.

Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - wersja 9z - obowiązuje od 26.11.2012 r.

Sprawozdanie z realizacji operacji w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” (formularz dla beneficjentów, którzy złożyli wniosek o przyznanie pomocy według wersji 1z, 2z lub 3z) - wersja 9z - obowiązuje od 26.11.2012 r.

Sprawozdanie z realizacji operacji w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” (formularz dla beneficjentów, którzy złożyli wniosek o przyznanie pomocy według wersji 4z lub późniejszych)wersja 9z - obowiązuje od 26.11.2012 r.

 

Instrukcja do sprawozdania z realizacji operacji

 

Odnowa i rozwój wsi

Wniosek o płatność - wersja 3 edytowalna

Wniosek o płatność - wersja 3

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - wersja 4

Wniosek o płatność (wersja edytowalna xls 310.5KB) obowiązuje od 17 maja 2010 r.

Wniosek o płatność obowiązuje od 17 maja 2010 r.

Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność (pdf 303.89KB) wersja 3z - obowiązuje od 17 maja 2010 r.

Sprawozdanie z realizacji operacji wraz z instrukcją  i ankietą monitorującą wersja 12

Ankieta monitorująca dla działania 4.1/413 „Odnowa i rozwój wsi” (xls 29.5KB)

Instrukcja wypełnienia ankiety monitorującej (pdf 32.57KB)

Sprawozdanie z realizacji operacji wersja 8

Instrukcja do sprawozdania z realizacji operacji wersja 8

Sprawozdanie z realizacji operacji (doc 91.5KB)

Instrukcja do sprawozdania z realizacji operacji (pdf 59.36KB)

 

Instrukcja wypełniania Ankiety monitorującej dla działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – -operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania 313.322.323 „Odnowa i rozwój wsi” - typ operacji: "Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki" - wersja 9z - obowiązuje od 26.11.2012 r.

Ankieta monbitorująca realizację operacji - wersja 9z - obowiązuje od 26.11.2012 r.

Instrukcja do sprawozdania z realizacji operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - wersja 9z - obowiązuje od 26.11.2012 r.

Sprawozdanie z realizacji operacji w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” - wersja 9z - obowiązuje od 26.11.2012 r.

Instrukcja wypełniania Ankiety monitorującej dla działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – -operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania 313.322.323 „Odnowa i rozwój wsi” - typ operacji: "Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki" - wersja 11z 

Ankieta monitorująca realizację operacji - wersja 11z

 Instrukcja do sprawozdania z realizacji operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - wersja 11z 

Sprawozdanie z realizacji operacji w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” - wersja 11z 

Propozycja opisu faktury VAT

 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Wniosek o płatność (wersja edytowalna xls 1.24MB)

Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność (pdf 349.73KB)

Wniosek o płatność (pdf 211.23KB)

 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wniosek o płatność (wersja edytowalna xls 1.24MB)

Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność (pdf 358.14KB)

Wniosek o płatność (pdf 214.01KB)

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 23 MAJA 2008 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU WYBORU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DO REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 – 2013
pobierz plik (.pdf 53 KB)

 

 

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy wersja 5z