Mojregion.eu - Mój region w Europie

Podstawowe usługi

Podstawowe usługi

 1. Czy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” możliwa jest realizacja inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego lampami solarnymi?
 2. Czy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w jednym projekcie mogą być łączone elementy gospodarki wodnej i ściekowej, czy należy to wyodrębnić w dwa projekty?
 3. Czy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW 2007-2013 w zakresie gospodarki wodno – ściekowej a także wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych możliwa będzie realizacja inwestycji w gospodarstwach
 4. Czy projekt budowy kanalizacji sanitarnej realizowany częściowo na terenie położonym poza granicami administracyjnymi miasta, a częściowo na terenie miasta o liczbie mieszkańców większej jak 5 tys. może być realizowany w ramach PROW 2007-2013?
 5. Czy możliwe jest sfinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” zakupu samochodu do odbioru i wywozu nieczystości stałych, który będzie służył do obsługi miasta liczącego ponad 5 000 mieszkańców oraz okolicznych g
 6. Czy istnieje możliwość ubiegania się o fundusze na realizację inwestycji związanej z budową kanalizacji na terenie gminy wchodzącej w skład aglomeracji?
 7. Co to są przyłącza wodociągowe i czy można zaliczyć koszt ich budowy do kosztów kwalifikowalnych?
 8. Czy możliwe jest dofinansowanie do budowy rurociągu przesyłowego wody bez budowy samej sieci wodociągowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013?
 9. Czy zakup środka transportu do wywozu nieczystości stałych można uznać za koszt kwalifikowalny?
 10. Czy koszt budowy stacji uzdatniania wody będzie kosztem kwalifikowalnym?
 11. Czy studium wykonalności będzie obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o przyznanie pomocy?
 12. Czy związek międzygminny może być beneficjentem działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013?
 13. Czy zadanie polegające na wybudowaniu sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami do segregacji substancji ropopochodnych i części stałych kwalifikuje się do przyznania pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
 14. Czy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” kosztem kwalifikowalnym może być odtworzenie nawierzchni drogi gminnej, powiatowej, wojewódzkiej bądź krajowej, w której położona zostanie sieć wodociągowa lub kanalizacyjna, b
 15. Czy wykonanie przykanalika lub przyłącza kanalizacyjnego w ramach budowy sieci kanalizacyjnej będzie kosztem kwalifikowanym?
 16. Czy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” możliwe jest uzyskanie dofinansowania na realizację operacji polegającej na uzbrojeniu w sieć wodociągową i kanalizacyjną terenów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodaro
 17. W ramach operacji obejmującej rozwiązanie gospodarki ściekowej w miejscowości za pomocą przyzagrodowych oczyszczalni ścieków kosztem kwalifikowalnym będzie wykonanie przykanalika od budynku do oczyszczalni?
 18. Czy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW 2007-2013 w zakresie gospodarki wodno – ściekowej a także wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych możliwa będzie realizacja inwestycji w gospodarstwach
 19. Czy projekt budowy kanalizacji sanitarnej realizowany częściowo na terenie położonym poza granicami administracyjnymi miasta, a częściowo na terenie miasta o liczbie mieszkańców większej jak 5 tys. może być realizowany w ramach PROW 2007-2013?
 20. Czy możliwe jest dofinansowanie do budowy rurociągu przesyłowego wody bez budowy samej sieci wodociągowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013?
 21. Czy możliwa jest budowa kanalizacji zagrodowej do pojedynczych budynków w sytuacji, gdy w miejscowości istnieje już system kanalizacji sieciowej? Czy o dofinansowanie mogą wnioskować rolnicy indywidualni?
 22. Proszę o zdefiniowanie terminu „wskaźnik zwodociągowania” gminy.
 23. Czy pomoc może zostać przyznana w przypadku, gdy wnioskodawcą jest gmina (gmina wiejska), która chce zrealizować operację polegającą na remoncie sieci wodociągowej, położonej na jej terenie, której właścicielem jest zakład wodociągów i kanalizacji z gminy
 24. Czy środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako zabezpieczenie finansowe realizacji operacji, w postaci pożyczki preferowanej mogą stanowić więcej niż 25% kosztów kwalifikowanych operacji (więcej niż wkład własny beneficjen
 25. Czy wnioskodawca może ubiegać się o umorzenie pożyczki z WFOŚiGW, która wykraczałaby poza jego 25% wkład własny?
 26. Czy koszt studzienki kanalizacyjnej i odcinka łączącego ją z siecią główną może być zaliczony jako kwalifikowany? Czy w przypadku braku studzienki kosztem kwalifikowalnym jest odcinek przewodu odchodzącego od sieci głównej do granicy działki? Czy koszt od
 27. Czy wykonawcą zadania, o którego dofinansowanie ubiega się beneficjent tj. gmina może być jego własny zakład budżetowy (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej), nieposiadający osobowości prawnej, który nie może uczestniczyć w procedurach przetargowy
 28. Czy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, w przypadku operacji z zakresu wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych możliwa będzie real
 29. Czy w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” wymagany będzie raport oddziaływania na środowisko, jeżeli gmina posiada już pozwolenia na budowę i decyzję środowiskową z
 30. Czy inwestycja polegająca na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę, wymaga pozwolenia na budowę czy zgłoszenia właściwemu organowi?
 31. Dotyczy rozstrzygnięcia kwestii kwalifikowaności przyłączy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
 32. Jaki jest dopuszczalny termin rozpoczęcia realizacji operacji w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”?
 33. DOTYCZY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH I WODOCIĄGOWYCH
 34. Dotyczy kwalifikowalności przyłącza kanalizacyjnego