Mojregion.eu - Mój region w Europie

Odnowa wsi

Odnowa wsi

 1. Czy o dofinansowanie budowy remizy będzie mogła ubiegać się Ochotnicza Straż Pożarna, która posiada status organizacji pożytku publicznego, a do celów działalności zalicza między innymi wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych? Wnioskodawca planuje budo
 2. Czy możliwa jest realizacja inwestycji polegających na budowie chodników przez organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego przy drogach np. powiatowych, wojewódzkich, jeśli nie są właścicielami terenu, na którym chcą zrealizować inw
 3. Czy realizując zadanie z zakresu „Odnowy i rozwoju wsi” za pośrednictwem Osi 4 „Leader” możliwe jest uzyskanie dofinansowania dla miejscowości, która wykorzystała już limit 500 000 zł w ramach Osi 3 – Działanie „Odnowa i rozwój wsi”?
 4. Czy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” koszty kwalifikowalne obejmują koszty związane z zakupem maszyn i urządzeń służących utrzymaniu zrealizowanej inwestycji?
 5. Czy jest możliwość aby Hufiec ZHP otrzymał z funduszu Unijnego dotacje na budowę ośrodka harcerskiego – szkoleniowego? Ośrodek służyć ma harcerzom do przeprowadzania szkoleń, biwaków, konferencji itp. Posiadamy ośrodek, który jest w bardzo złym stanie te
 6. Co należy rozumieć przez termin elewacja? Termin ten pojawia się w § 4 pkt. 12 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2
 7. Czy gminy i instytucje kultury dla których założycielem są jednostki samorządu terytorialnego traktowane są jako jeden wnioskodawca (tj. złożenie wniosku przez gminę wyklucza złożenie wniosku przez instytucje kultury w tym samym naborze)?
 8. Czy istnieją przeciwwskazania, aby Plan Odnowy Miejscowości był planem odnowy sołectwa, w skład którego wchodzi kilka miejscowości?
 9. Czy istnieją przeciwwskazania opcjonalnego nazewnictwa planu odnowy miejscowości, tj. plan rozwoju miejscowości; opis planowanych zadań do realizacji; plan odnowy sołectwa?
 10. Jaki dokument miałby potwierdzać posiadanie wkładu własnego przy projektach w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, których beneficjentem są: organizacje pozarządowe oraz kościoły i związki wyznaniowe?
 11. Co należy rozumieć pn. miejscowość? Czy definicja odnosi się do definicji Głównego Urzędu Statystycznego, zgodnie z którą miejscowościami są: miasto, osiedle, wieś, osada, kolonia, przysiółek i ich części?
 12. Czy istnieją przeciwwskazania realizowania niżej wymienionych projektów: a) remont świetlic w kilku miejscowościach pod wspólnym tytułem poprawy standardu infrastruktury pełniącej funkcje kulturalne w gminie; b) realizacji projektu w kilku miejscowościa
 13. Czy dopuszczalna jest realizacja projektów partnerskich, dla których wnioskodawcą będzie organizacja pozarządowa, partnerem zapewniającym wkład własny będzie gmina? Należy wziąć pod uwagę stowarzyszenia działające przy gminach?
 14. Czy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” gmina może ubiegać się o dofinansowanie budowy „Szlaku turystycznego”?
 15. Czy do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania konieczne będzie przedstawienie jako oddzielnego załącznika Studium Wykonalności?
 16. Czy kościół lub inny związek wyznaniowy może realizować operację polegającą na utworzeniu ośrodka edukacyjno–kulturalnego?
 17. Czy w ramach modernizacji i remontu domu kultury kosztem kwalifikowalnym może być zakup przenośnej sceny?
 18. W związku z wątpliwościami dotyczącymi prawidłowego zaklasyfikowania miejscowości do działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW 2007-2013 prosimy o odpowiedź na pytanie: Czy dla ustalenia liczby miejscowości w danej gminie należy kierować się identyfik
 19. Czy organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) może złożyć wniosek o przyznanie pomocy na realiz
 20. W jakiej formie Organizacja Pożytku Publicznego winna zapewnić wymagany wkład środków publicznych w wysokości co najmniej 25 % kosztów kwalifikowanych projektu, pochodzących ze środków własnych beneficjenta np. dotacji, pożyczki z budżetu gminy lub powiat
 21. W jaki sposób należy zapewnić pozostałe 75% na dofinansowanie kosztów operacji przez OPP i Instytucję Kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego?
 22. Czy wystarczającym dokumentem, potwierdzającym posiadanie wkładu własnego przez organizacje pozarządowe i kościoły, będzie tylko wyciąg z rachunku bankowego?
 23. Proszę o podanie katalogu kosztów kwalifikowalnych związanych z pracami remontowo – budowlanymi dotyczącymi cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków.
 24. Czy samorządowa instytucja kultury, której siedziba znajduje się w miejscowości powyżej 5000 mieszkańców, może być beneficjentem, jeżeli w imieniu gminy zarządza świetlicami wiejskimi?
 25. Czy stowarzyszenie będące organizacją pożytku publicznego, której siedziba znajduje się w miejscowości powyżej 5000 mieszkańców, może być beneficjentem, jeżeli zgodnie ze swoim statutem prowadzi działania na terenie i na rzecz obszarów wiejskich?
 26. Czy gminy i instytucje kultury dla których założycielem są jednostki samorządu terytorialnego traktowane są jako jeden wnioskodawca (tj. złożenie wniosku przez gminę wyklucza złożenie wniosku przez instytucje kultury w tym samym naborze)?
 27. Czy prawidłowym będzie załączenie do wniosku Planu Odnowy Miejscowości przyjętego przez Zebranie Wiejskie w styczniu 2008 r., czyli przed wejściem w życie rozporządzenia – został on przygotowany w oparciu o projekt rozporządzenia. A wiemy, że nie było tut
 28. Gdzie można ubiegać się o numer identyfikacyjny producenta – czy chodzi tu o kod identyfikacyjny gminy, do kogo należy wystąpić o takie zaświadczenie?
 29. Czy w budżecie lub WPI należy zabezpieczyć tylko i wyłącznie wkład własny jst czy też muszą tam widnieć środki na zabezpieczenie sfinansowania całości operacji?
 30. Czy w przypadku kredytów, pożyczek istnieje konieczność załączenia promesy, ale jeśli nie występuje ten przypadek, czy należy w przypadku jst załączyć wyciąg z rachunku bankowego?
 31. Czy wyciąg z rejestru gruntów może być dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości na której realizowana będzie operacja- w przypadku placów zabaw i świetlic (ich remontu)?
 32. Czy w ramach konkursu tegorocznego, można wnioskować na inwestycję w całości realizowaną w roku przyszłym?
 33. Załóżmy, że kwota zapisana w Planie Odnowy Miejscowości na daną operację o 1000 zł przewyższa koszt wynikający z kosztorysu, czy te kwoty powinny być tożsame co do grosza, a jeśli tak, czy każda zmiana o kilka złotych w Planie wymaga tej samej drogi – Zeb
 34. Czy w ramach 3 osi PROW możliwe będzie finansowanie przedszkola wiejskiego?
 35. Jaki dokument będzie potwierdzał zabezpieczenie środków własnych Beneficjenta i w jakiej wysokości powinny być one zabezpieczone, czy wystarczy 25% kosztów inwestycji?
 36. Czy dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy operacja, może być wypis z rejestru gruntów?
 37. Czy w przypadku realizacji operacji w kilku miejscowościach warunkiem przeprowadzenia inwestycji będzie, oprócz zachowania określonego celu, zgodność zakresów operacji wykonywanych w poszczególnych miejscowościach? Np. jeśli w jednej miejscowości planuje
 38. Czy do kosztów kwalifikowalnych można zaliczyć budowę domku (pomieszczenia) do przechowywania wodnego sprzętu ratowniczego oraz zakup wodnego sprzętu ratowniczego, a także łódek, kajaków, rowerów wodnych itp., jeżeli Beneficjent zamierza zagospodarować te
 39. Czy podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), które zgodnie z informacjami z Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Poli
 40. Co w przypadku, gdy w danej miejscowości istnieją trzy rady osiedla, a tylko na jednym będzie realizowana operacja? Kto w związku z powyższym ma podpisać uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości? Czy możliwe jest podpisanie uchwały przez prze
 41. Czy Gmina jako beneficjent może ubiegać się o dofinansowanie na inwestycję w oparciu o dokumentację sporządzoną na rzecz innego podmiotu czy należy przedstawić decyzję zamienną o pozwoleniu na budowę?
 42. Czy Beneficjent realizujący inwestycję polegającą na budowie sali gimnastycznej i boiska sportowego przy szkole podstawowej będzie mógł ubiegać się o refundację części poniesionych kosztów w przypadku, gdy np. odpowiednim zarządzeniem Wójta lub regulamine
 43. Czy projekty realizowane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013, które uzyskają dofinansowanie ze środków Ministra Sportu i Turystyki w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, mogą jednocześnie uzyskać pomoc finansową pochodz
 44. Dot. kwalifikowalności wydatków w obiektach sakralnych remontowanych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Czy kwalifikowalne są wydatki związane z: a) pracami budowlano – konserwatorskimi osuszającymi fundamenty i ściany kościoła, b) remontem fund
 45. Czy dla inwestycji realizowanej przez dwa lata, wystarczającym zabezpieczeniem będą środki zapisane w „Limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne”, które są integralną częścią uchwały budżetowej czy konieczne jest ujęcie tych zapisów w wielole
 46. Czy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” beneficjent może w jednym wniosku o przyznanie pomocy realizować dwa różne zakresy działania w różnych miejscowościach?
 47. Czy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” wnioskodawca może ubiegać się o pomoc w wysokości 500 tys. zł. na miejscowość w okresie realizacji PROW 2007-2013? Czy limit ten obejmuje łącznie działanie „Odnowa i rozwój wsi” Osi 3 i Osi 4 PROW czy dotyczy t
 48. Czy wnioskodawca, który nie posiadał statusu organizacji pożytku publicznego z chwilą podpisywania umów na wykonanie dokumentacji technicznej (stanowiącej koszt ogólny), dotyczącej realizacji operacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, może przedst
 49. Czy Kościół lub związek wyznaniowy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” zobligowany jest do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych i w jaki sposób powinien to udokumentować?
 50. Czy organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego, którą jest Lokalna Grupa Działania (LGD) wybrana przez Samorząd Województwa w drodze konkursu do realizacji LSR może ubiegać się o pomoc finansową w ramach działania „Odnowa i rozwój
 51. Czy można wliczyć do kosztów kwalifikowalnych koszty odnowienia/ remontu/ rewaloryzacji płyt nagrobnych, pomników znajdujących się na terenie zabytkowego cmentarza?
 52. Czy wnioskodawca będący instytucją kultury, dla której organizatorem jest gmina, w przypadku operacji wymagających pozwolenie na budowę, może dołączyć do wniosku o przyznanie pomocy pozwolenie na budowę wystawione na gminę?
 53. Czy koszty promocji projektów planowane do poniesienia przez beneficjenta w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi (np. wkładki do gazet) są kosztami kwalifikowalnymi?
 54. Czy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” operacja polegająca na budowie chodnika przez beneficjenta innego niż Gmina (np. Gminny Ośrodek Kultury, dla którego organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego) kwalifikuje się do udzielenia pomocy f
 55. Czy wniosek może zostać dofinansowany w przypadku, kiedy wnioskodawca w całości zrealizuje operację jeszcze przed podpisaniem umowy o przyznanie pomocy?
 56. Czy można zmienić (zwiększyć) wartość dofinansowania ujętą w umowie o przyznanie pomocy, w sytuacji, gdy wykonawca wyłoniony w przetargu wycofa się a kwota zaproponowana w ramach następnego przetargu będzie większa (nie będzie ona jednak przewyższać wnios
 57. Czy podczas składania wniosku o płatność gmina może dołączyć faktury wystawione na Urząd Gminy?
 58. Czy zakup używanego sprzętu i towarów np. wyposażenie świetlicy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” będzie kosztem kwalifikowalnym?
 59. Czy samorządowa jednostka kultury, która posiada prawo odpisu naliczonego podatku VAT proporcją z prognozą na przyszły rok 84 pkt., może w ramach wniosku składanego o przyznanie pomocy w działaniu „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007-2013 przyjąć koszty kwalif
 60. Czy operacja polegająca na remoncie i adaptacji oraz wyposażeniu części budynku na potrzeby utworzenia schroniska turystycznego z miejscami noclegowymi oraz na terenie przyległym do budynku, utworzenia pola namiotowego i centrum informacji turystycznej, m
 61. Czy inwestycje, które zgodnie z Prawem budowlanym z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 06 Nr 156. poz. 1118 z późn. zm.) art. 29 ust. 1 mogły być realizowane na podstawie zgłoszenia będą musiały uzyskać pozwolenie na budowę?
 62. Jaka jest możliwość i jakie muszą być spełnione warunki zaliczenia do kosztów kwalifikowalnych wymiany istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia na linię podziemną wraz z przyłączami będącej własnością zakładu energetycznego w związku z planowaną
 63. Czy prace dotyczące odnawiania elewacji zewnętrznej obiektów sakralnych obejmują również zegary, drzwi, okna, a w przypadku dachów – opierzenie orynnowanie, elementy kominowo – wentylacyjne, kopułę wieży wraz ze zdobieniami? Czy kwalifikowalne mogą być ko
 64. Proszę o określenie czy załącznik „Zaświadczenie wystawione przez Wójta/Burmistrz, określające liczbę mieszkańców miejscowości, w której będzie realizowana operacja wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok składania wniosku”, dotyczy liczby m
 65. Czy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007-2013 możliwa jest realizacja projektu w miejscowości poniżej 5 tys. mieszkańców gminy miejskiej liczącej 16 tys. mieszkańców?
 66. Jak należy rozumieć pojęcie „użytku publicznego” w przepisach § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i ro
 67. Czy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” operacja polegająca na adaptacji pomieszczeń w budynku byłej szkoły na schronisko turystyczne i ich wyposażenie będzie podlegała pomocy finansowej przy założeniu, że cała operacja nie będzie generowała znacznyc
 68. Czy za potencjalnego beneficjenta w działaniu „Odnowa i rozwój wsi” może być uznana organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego, bez względu na siedzibę, jeśli w statucie ma zapisane, że działa na terenie gminy spełniającej kryteria
 69. Czy w przypadku użytkowania gruntu na zasadach posiadania samoistnego, wypis z rejestru gruntów z adnotacją „władanie na zasadach posiadania samoistnego” może być uznany przez Instytucję Wdrażającą za wystarczający?
 70. Czy istnieje możliwość, aby wnioskodawca w koleumnie3 „jednostki miary oraz 4 ilość (liczba)” Zestawienia rzeczowo – finansowego operacji, mógł umieścić zapis „wg kosztorysu”?
 71. Dotyczy wskaźnika G – podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy przyjętego do obliczania subwencji wyrównawczej na 2009 r.
 72. Czy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” kosztem kwalifikowalnym może być budowa dróg dojazdowych?
 73. Czy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, kosztem kwalifikowalnym może być budowa placu manewrowego i rowerowego toru jazdy w celu doskonalenia umiejętności prowadzenia pojazdów samochodowych i jednośladowych?
 74. Czy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, kosztem kwalifikowalnym może być budowa parkingu wraz ze zjazdami z dróg, chodnikami oraz budową kanalizacji deszczowej wyposażonej w separator substancji ropopochodnych i odprowadzająca wody opadowe z parking
 75. Czy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, kosztem kwalifikowalnym może być modernizacja przystanków autobusowych?
 76. Czy na zewnętrznej ścianie wyremontowanego obiektu z udziałem środków przeznaczonych na realizację działania „Odnowa i rozwój wsi” można umieścić reklamę firmy, za którą Instytucja Kultury będzie pobierała opłaty? Dochody z reklamy będą przeznaczone na fu
 77. Dotyczy sposobu obliczania wskaźnika bezrobocia stanowiącego kryterium oceny operacji w działaniu „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 (PROW 2007-2013).
 78. Czy w przypadku remontu budynku OSP, lub siedziby urzędu gminy (pełniącego funkcje społeczne), w którym znajduje się również biblioteka wiejska (pełniąca funkcje kulturalne), całość kosztów realizacji projektu będzie kwalifikowalna, czy też część kosztów
 79. Czy istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania do ubiegania się o przyznanie pomocy przez jednostki OSP, których cele statutowe są zbieżne z celami działania, na dofinansowanie remontu, bądź budowy części bojowej, magazynu OSP? Czy należy brać pod uwagę proce
 80. Czy wnioskodawcą w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” może być instytucja kultury, dla której organizatorem jest inna niż gmina, jednostka samorządu terytorialnego – powiat lub województwo? Jakie dokumenty finansowe, potwierdzające zabezpieczenie środ
 81. Czy zakup kosiarki do trawy będzie podlegał refundacji z EFRROW w przypadku realizacji operacji polegającej na: zagospodarowaniu terenu wokół świetlicy wiejskiej, budowie boiska sportowego przy szkole podstawowej (przy czym, podjęta została uchwała intenc
 82. Czy wnioskodawca, który planuje zrealizować operację polegającą na wybudowaniu ścieżki rowerowej, będzie mógł uznać koszt związany z zakupem i montażem tablic informacyjnych, wskazujących np. przebieg trasy ścieżki rowerowej za koszt kwalifikowlany?
 83. Czy wnioskodawca – parafia, z siedzibą w gminie X może ubiegać się o dofinansowanie projektu realizowanego w obiektach należących do dwóch innych parafii? Inwestycje byłyby realizowane na obszarze gminy, gdzie siedzibę ma parafia – wnioskodawca.
 84. Czy osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
 85. Czy możliwy jest zakup kontenera/zestawu kontenerowego z przeznaczeniem na pełnienie funkcji świetlicy wiejskiej? Czy możliwy jest zakup kontenera/zestawu kontenerowego z przeznaczeniem na szatnię przy boisku sportowym?
 86. Czy dokumentację techniczną (kosztorysy, dokumentację projektową) stanowiącą załącznik do wniosku o przyznanie pomocy, w których jako inwestor widnieje urząd miejski należy uznać za prawidłową, w przypadku, gdy wnioskodawcą jest gmina miejsko-wiejska?
 87. Czy do kosztów kwalifikowalnych zaliczyć można budowę lub odnawianie nawierzchni na nieruchomości, na której wydzielony jest użytek gruntowy oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako dr (drogi)? W obecnej chwili jest to nieutwardzony plac, który stano
 88. Jeżeli realizujemy inwestycje w jednym etapie, ale w dwóch odrębnych miejscowościach o zakresach i celach przedstawionych poniżej: - polepszenie warunków życia społeczności lokalnej, - aktywizacja społeczności wiejskiej i poprawa infrastruktury społecz
 89. Czy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Parafia może zrealizować projekt z zakresu kształtowania obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz
 90. Jaki jest termin ważności kosztorysu inwestorskiego stanowiącego załącznik do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013?
 91. W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi kwalifikowalności wydatków, w działaniu „Odnowa i rozwój wsi”, informujemy, że zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych
 92. Dotyczy uchwały podejmowanej przez radę gminy do planu odnowy miejscowości, w przypadku gdy nie ma możliwości zwołania zebrania wiejskiego lub nie została powołana rada dzielnicy lub rada osiedla oraz załącznika do wniosku o przyznanie pomocy w ramach dzi
 93. Dotyczy zapisu we wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – punkt 18.3. – wnioskowany poziom dofinansowania.
 94. Zamawiający po podpisaniu umowy z Wykonawcą zamierza zmienić materiał, z którego ma zostać wykonana nawierzchnia wielofunkcyjnego boiska sportowego. Początkowo powierzchnia boiska miała zostać wykonana z materiału bitumicznego, natomiast po wyborze oferty