Mojregion.eu - Mój region w Europie

Leader

Leader

 1. „Uchwały organu stanowiącego o wyborze danej osoby/osób do organu decyzyjnego LGD” – załącznik 12 wniosku o wybór LGD do realizacji LSR
 2. Czy dopuszczalne jest zlecenie przez Lokalne Grupy Działania prowadzenia spraw księgowo-płacowych zewnętrznym podmiotom? Jeśli tak to w jaki sposób należy wypełnić załącznik „Procedura naboru pracowników LGD” – należy opisać stanowisko pracy ds. płac oraz
 3. W jaki sposób należy uzupełnić kolumnę 9 „Nazwa reprezentowanej gminy” w załączniku 11 do wniosku „Dane wszystkich członków organu decyzyjnego LGD” w przypadku podmiotu, który swą działalnością obejmuje teren więcej niż jednej gminy (np. firma doradcza,
 4. W związku z tymczasowym aresztowaniem jednego z członków organu decyzyjnego, władze LGD nie są w stanie uzyskać danych niezbędnych do wypełnienia poszczególnych pól załącznika 11 do wniosku „Dane wszystkich członków organu decyzyjnego LGD” (między innymi
 5. Czy umieszczenie w uchwale Rady Gminy o przystąpieniu do LGD frazy: „Wykonanie uchwały powierza się wójtowi” można traktować jako wskazanie wójta jako osoby reprezentującej gminę w LGD, czy też należy wymagać umieszczenia odrębnego zapisu na ten temat?
 6. Statut LGD wprowadza pewne warunki odnośnie członkostwa osób prawnych (przykładowo: deklaracji działania na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR, czy regularnego opłacania składek członkowskich). Czy w takiej sytuacji uchwały o przystąpieniu osób prawnych (
 7. Czy osoba wskazana w uchwale Rady Gminy, jako reprezentant danej gminy w LGD, może jednoosobowo udzielić pełnomocnictwa osobie trzeciej do brania udziału w walnym zebraniu czy pracach organu decyzyjnego na mocy przepisów kodeksu cywilnego?
 8. Czy istnieje możliwość wskazania przez osobę prawną stosowną uchwałą dwóch reprezentantów w LGD: jednego do organu decyzyjnego, drugiego zaś do pozostałych zadań LGD (przykładowo udziału w walnych zebraniach)?
 9. Według zapisów w statucie zmiany w LSR mogą być wprowadzone na mocy uchwały walnego zebrania członków. Czy organ ten może upoważnić Zarząd lub Radę do wnoszenia poprawek do LSR, wynikających z wezwań samorządu województwa w ramach konkursu na wybór LGD do
 10. Czy w ramach procedur płatnościowych dla działania 4.21 „Wdrażanie projektów współpracy” możliwe będzie opatrywanie dokumentów księgowych, sporządzonych w językach obcych, notatką służbową pracownika, bez konieczności tłumaczenia przysięgłego. W opinii pr
 11. Czy w przypadku procedury aneksowania umowy dopuszczona będzie możliwość oparcia się na przedstawionych przez LGD uchwałach walnego zebrania członków, potwierdzających zmiany personalne w odniesieniu do osób uprawnionych do reprezentacji, czy też należy
 12. Czy lokalne grupy działania mogą ubiegać się o środki pochodzące z innych programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżety Unii Europejskiej?
 13. Obowiązkowe dokumenty potwierdzające przynależność do poszczególnych sektorów członków/partnerów LGD oraz członków organu decyzyjnego LGD (dokumenty niezbędne do oceny składu LGD i organu decyzyjnego LGD).
 14. Rozdzielenie funkcji zarządczej od decyzyjnej
 15. Czy beneficjentem małych projektów może być gmina a także instytucja kultury, zakład budżetowy lub szkoła, dla których organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego?
 16. Kto może być partnerem społecznym?
 17. Czy pracownik lokalnej grupy działania może pomagać beneficjentowi w przygotowaniu wniosku o przyznanie pomocy?
 18. Czy wójt lub burmistrz może być członkiem zarządu stowarzyszenia prowadzącego działalność gospodarczą będącego lokalną grupą działania? (w świetle ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności przez osoby pełniące funkcje publi
 19. Czy LGD może być beneficjentem „małych projektów”?
 20. Definicja spójności przestrzennej obszaru objętego realizacją LSR.
 21. Czy osoba prawna posiadająca siedzibę w mieście powyżej 5 tys. mieszkańców w przypadku gmin miejskich i 20tys. w przypadku gmin miejsko – wiejskich może być beneficjentem małych projektów?
 22. Czy członkiem lub partnerem LGD może być osoba fizyczna lub prawna posiadająca siedzibę lub miejsce zameldowania na obszarze nieobjętym LSR?
 23. Czy ta sama osoba fizyczna lub prawna może być członkiem lub partnerem więcej niż jednej LGD?
 24. Definicja przedsiębiorcy.
 25. Wykaz dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie osób będących członkami organu decyzyjnego.
 26. Co powinna zawierać uchwała Rady Gminy o przystąpieniu do LGD?
 27. Czy to prawda, że miejscowość może uzyskać więcej niż 500 tys. zł. pomocy na operacje z zakresu działania „Odnowa i rozwój wsi”?
 28. Co to jest Fundusz Kościelny?
 29. Czy lokalna grupa działania może uzyskać status organizacji pożytku publicznego?
 30. Czy jednostka samorządu terytorialnego będąca członkiem lokalnej grupy działania w formie stowarzyszenia może płacić składki członkowskie?
 31. Czy lokalne grupy działania mogą przeznaczyć środki przyznane na realizację działania 4.1 - „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w dowolnych proporcjach na operacje realizowane w ramach małych projektów oraz operacje z zakresu działań „Tworzenie i rozw
 32. Czy stowarzyszenia zwykłe mogą ubiegać się o dotacje w ramach małych projektów?
 33. Czy mieszkańcy miast będących w LGD mogą ubiegać się o dotację w ramach małych projektów?
 34. W jaki sposób organizacja nie mająca siedziby na terenie LGD, ale prowadząca działalność na tym terenie ma to udokumentować , aby móc starać się o dotacje w danej LGD?
 35. Jaka jest minimalna wartość dofinansowania małego projektu?
 36. Jak długo może być realizowany mały projekt?
 37. Czy numer z ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych i ewidencji wniosków o przyznanie płatności to jeden i ten sam numer?
 38. Proszę wyjaśnić na przykładzie w jaki sposób należy wyliczyć wartość pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie?
 39. Czy w myśl zapisu § 4 ust. 5, przykładowo firma spoza obszaru LGD może być opłacona z przyznanej dotacji na mały projekt?
 40. Czy dopuszcza się sytuację dot. limitu 100 tys. dla beneficjenta małych projektów, że składane przez niego małe projekty 4 x 25 tys. zł. Tak naprawdę dotyczą jednego kompleksowego zadania np. zagospodarowanie centrum wsi na cele publiczne?
 41. Czy wszystkie LGD będą musiały rozpisywać konkursy w tym samym terminie?
 42. Gdzie wnioskodawca podpisuje umowę o przyznaniu dotacji?
 43. Czy wnioskodawca przywozi ze sobą w dniu podpisania umowy weksel i deklarację wekslową?
 44. Gdzie będą składane wnioski o płatność i czy dopuszcza się ich przesyłanie pocztą?
 45. Czy istniejące na dzień dzisiejszy mikroprzedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dotację w ramach „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw”?
 46. Czy LGD wybiera projekty z różnicowania, odnowy i mikroprzedsiębiorstw wg tych samych kryteriów co małe projekty?
 47. Co zrobić w przypadku kiedy wnioskodawca odwoła się od decyzji Rady, która negatywnie zaopiniowała jego projekt a LGD już wysłało listę zaopiniowanych projektów do Urzędu Marszałkowskiego?
 48. Harmonogram przedsięwzięć a harmonogram przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
 49. Jak będzie przebiegała ocena wniosków składanych do LGD?
 50. Czy stowarzyszenie musi mieć w nazwie „lokalna grupa działania”?
 51. Czy w statucie należy wpisywać przepisy z ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW?
 52. Czy w statucie należy umieścić zapis, jakie gminy wchodzą w skład LGD?
 53. Czy w statucie muszą znaleźć się zapisy o partnerstwie trójsektorowym?
 54. Czy LGD może w którymś z dokumentów, jeśli tak to jakim, dokonać ograniczenia puli środków na dofinansowanie projektów w poszczególnych gminach. Chodzi o to aby każda gmina miała z góry określoną ilość środków na dofinansowanie w okresie programowania. Po
 55. Kto może być partnerem projektu współpracy?
 56. Czy w LSR powinny znaleźć się szczegóły dotyczące projektu współpracy (m.in. umowa z partnerem), tak jak to określała Instrukcja sporządzania lokalnej strategii rozwoju (załącznik zamieszczony na stronie www.minrol.gov.pl do projektu rozporządzenia w spra
 57. Czy jedna osoba może reprezentować dwóch partnerów z różnych sektorów w organie decyzyjnym LGD (kryteria oceny LGD)?
 58. Budżet LSR. Na jaki okres czasowy powinien być opracowany? Czy to ma być plan wydatkowania pieniędzy czy plan limitu środków pod nabory na każdy rok? Czy budżet powinien być rozpisany zgodnie z publikacją p. Futymskiego „Budowanie lokalnej strategii rozwo