Mojregion.eu - Mój region w Europie

Czy w przypadku kształtowania koryta cieku naturalnego musi ono zostać zachowane w jak najbardziej naturalnym kształcie czy może ono zostać sztucznie regulowane?

Zgodnie z ustawą Prawo Wodne, regulacja koryt cieków naturalnych służy poprawie warunków korzystania z wód i ochronie przeciwpowodziowej; powinna również zapewnić dynamiczną równowagę koryta cieku naturalnego. Wobec powyższego, jak również w oparciu o Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich, opracowane przez Ministerstwo Środowiska, można uznać za zasadne regulowanie koryt cieków naturalnych, w takim stopniu, aby nie zaburzać równowago.

Ostatnia modyfikacja 2010-04-20 przez Adam Rusinek.

Wróć