Mojregion.eu - Mój region w Europie

Czy do kosztów ogólnych można zaliczyć koszty podziałów geodezyjnych, sporządzenie aktów notarialnych, koszty odszkodowań za czasowe zajęcie terenu pod inwestycje i koszty odrolnienia, odlesienia i przedwczesnego wyrębu?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 do kosztów ogólnych zalicza się m.in. dokumenty, które są bezpośrednio związane z realizowanym przedsięwzięciem i są niezbędne dla jego przygotowania lub realizacji. Rozporządzenie nie określa tych dokumentów, ponieważ zamknięty katalog w sposób jednoznaczny wykluczałby możliwość zaliczenia do kosztów kwalifikowalnych nie wymienionych w rozporządzeniu elementów. W związku z powyższym koszty podziałów geodezyjnych, sporządzenie aktów notarialnych, koszty odszkodowań za czasowe zajęcie terenu pod inwestycje i koszty odrolnienia, odlesienia i przedwczesnego wyrębu można uznać za kwalifikowalne w przypadku, gdy są to dokumenty niezbędne do realizacji operacji. Koszty ogólne zalicza się do kosztów kwalifikowalnych w wysokości nie przekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Ostatnia modyfikacja 2010-04-20 przez Adam Rusinek.

Wróć