Mojregion.eu - Mój region w Europie

PROW 2007-2013

27.10.2007.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (wersja uwzględniająca zmiany zatwierdzone formalnie na szczeblu wspólnotowym oraz zmiany oczekujące na wydanie Decyzji Komisji Europejskiej (zaznaczone kolorem czerwonym). pobierz plik.pdf

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 (lipiec 2007) pobierz plik.pdf

ZAŁĄCZNIK 1
Wykaz obszarów ONW
pobierz plik (.pdf 323 KB)

ZAŁĄCZNIK 2
Obszary NATURA 2000 pobierz plik (.pdf 385 KB)

ZAŁĄCZNIK 3
Obszary szczególnie narażone (OSN) pobierz plik (.pdf 93 KB)

ZAŁĄCZNIK 4
Kategoryzacja zagrożenia pożarowego lasów Polski na poziomie III NTS pobierz plik (.pdf 118 KB)

ZAŁĄCZNIK 5
Ocena ex-ante PROW 2007-2013 pobierz plik (.pdf 954 KB)

ZAŁĄCZNIK 6
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu PROW 2007-2013 pobierz plik (.pdf 1 MB)

ZAŁĄCZNIK 7
Wskaźniki bazowe związane z celami
Wskażniki bazowe związane z kontekstem pobierz plik (.pdf 158 KB)

ZAŁĄCZNIK 8
Podstawowe wymagania określone w art. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003
(Minimalne normy obowiązujące rolników na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie minimalnych norm (Dz. U. Nr 46, poz. 306) pobierz plik (.pdf 94 KB)

ZAŁĄCZNIK 9
Szczegółowy wykaz produktów lub grup produktów objętych pomocą finansową na wspieranie grup producentów rolnych pobierz plik (.pdf 76 KB)

ZAŁĄCZNIK 10
Szczegółowy opis pakietów rolnośrodowiskowych oraz kalkulacja wysokości płatności rolnośrodowiskowej pobierz plik (.pdf 571 KB)

ZAŁĄCZNIK 11
Podstawowe wymagania dla Programu Rolnośrodowiskowego (Podstawa kalkulacji płatności) pobierz plik (.pdf 142 KB)

ZAŁĄCZNIK 12
Zasady opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w kontekście zalesień pobierz plik (.pdf 86 KB)

ZAŁĄCZNIK 13
Orientacyjny skład gatunkowy upraw leśnych wprowadzanych na grunty rolne w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" pobierz plik (.pdf 1 MB)

ZAŁĄCZNIK 14
Kalkulacja płatności dla działania „Zalesienie gruntów rolnych i zalesienie gruntów innych niż rolne” pobierz plik (.pdf 118 KB)

ZAŁĄCZNIK 15
Tabela dotycząca pomocy państwa, którą należy dołączyć do każdego programu rozwoju obszarów wiejskich pobierz plik (.pdf 74 KB)

ZAŁĄCZNIK 16

Lista partnerów uczestniczących w procesie konsultacji PROW 2007-2013
pobierz plik (.pdf 93 KB)

ZAŁĄCZNIK 17
Schemat przepływu informacji w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pobierz plik (.pdf 77 KB)