Mojregion.eu - Mój region w Europie

Interpretacje

INTERPRETACJE MRiRW ORAZ ARiMR

Interpretacja dotycząca wykluczenia finansowania operacji z dwóch źródeł pomocy publicznej

Interpretacja dotycząca stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rzowoju Wsi z dnia 5 czerwca 2014 r.

Interpretacja dotycząca prawidłowości dokonania wyboru przez LGD operacji do finansowania w ramach działania 413_311 i 413_312

Interpretacja dotycząca zakupu estrady mobilnej

Interpretacja dotycząca przeprowadzania wnikliwej analizy ofert składanych przez beneficjentów działań delegowanych oraz zapewnienia rzetelnego śladu rewizyjnego z przeprowadzonego sprawdzenia

Interpretacja dotycząca zakupu mobilnej sceny w ramach małych projektów

Interpretacja dotycząca możliwości uzyskania wspracia w ramach osi 4 Leader PROW na lata 2007-2013

Interpretacja dotycząca kosztów kwalifikowalnych w ramch działania 413 " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" PROW 2007-2013 - małe projekty

Interpretacja dotycząca zagospodarowania terenu przylegającego do świetlic wiejskich w ramach małych projektów

Limit pomocy na beneficjenta na małe projekty w ramach działania 413 PROW 2007-13 w zakresie małych projektów

Możliwość realizacji przez spółdzielnię mieszkaniową operacji z zakresu "rozwijanie turystyki i rekreacji" w ramach małych projektów

Interpretacja dotycząca kosztów kwalifikowalnych dla małych projektów

Interpretacja dotycząca limitu pomocy dla podmiotów powiązanych kapitałowo w ramach małych projektów

Interpretacja dotycząca wydania publikacji

Interpretacja dotycząca założenia tradycyjnego sadu

Limit pomocy na małe projekty dla prafii rzymskokatolickiej prowadzącej działaność gospodarczą podlegającą wpisowi do ewidencji szkół i placówek publicznych

Linia demarkacyjna między małymi projektami a odnową wsi

Interpretacja dotycząca wyrażenia zgody na zmianę umowy ramowej

Interpretacja dotycząca sposobu wyboru operacji, które uzyskały jednakową liczbę punktów, a limit środków przewidzianych na dany nabór nie pozwala na dokonanie wyboru wszystkich

Interpretacja dotycząca likwidacji stowarzyszenia będącego beneficjentem małego projektu w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

Interpretacja dotycząca ostatnich naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", limitu pomocy na małe projekty oraz obowiązku stosowania przez LGD ustawy Prawo zamówień publicznych

Zmiany w zasadach przyznawania pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzesiębiorstw"

Interpretacja dotycząca możliwości refundacji kosztu usług księgowych oraz usługi koordynacji małego projektu

Interpretacja dotycząca budowy lub modernizacji tradycyjnej suszarni w ramach małych projektów

Interpretacja dotycząca limitu pomocy na beneficjenta "małych projektów", który może uzyskać pomoc w ramach działań 311 albo 312 PROW 2007-2013

Interpretacja dotycząca zasad przyznania pomocy na "małe projekty"

Interpretacja zapisów aneksu umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR, opracowanego na potrzeby wyboru LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań.

Interpretacja dotycząca środków na Funkcjonowanie lokalnej grupy działania w związku z wyborem LGD do realizacji dodatkowych zadań w ramach LSR.

Interpretacja zapisów miejsca prowadzenia działalności na obszarze LSR

Pytania i odpowiedzi dotyczące działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego

Interpretacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3.08.2011 roku w sytuacji, w której beneficjent (gmina) działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 przekazał w administrowanie sieć wodno-kanalizacyjną

Interpretacja MRiRW z dnia 07.04.2011 r. w sprawie możliwości przyznania pożyczki na koszty już poniesione

Interpretacja MRiRW z dnia 22.09.2010 r. w sprawie możliwości przesuwania środków niewykorzystanych przez LGD w ramach zakończonych naborów wniosków na operacje z zakresu działania 413 przed podpisaniem umów z danego naboru

Interpretacja MRiRW z dnia 03.09.2010 r. dotycząca możliwości zakupu wyposażenia w przypadku, gdy nie są prowadzone prace polegające na budowie lub odbudowie małej infrastruktury turystycznej

Interpretacja MRiRW z dnia 02.09.2010 r. dotycząca postępowania w przypadku zmiany wskaźnika poziomu dofinansowania

Interpretacja MRiRW z dnia 25.08.2010 r. dotycząca kwalifikowalności kosztów realizacji małego projektu

Interpretacja MRiRW z dnia 25.08.2010 r. dotycząca możliwości realizacji małego projektu przez GOK

Interpretacja MRiRW z dnia 23.08.2010 r. w sprawie sposobu wyliczania całkowitego planowanego kosztu małego projektu

Interpretacja MRiRW w sprawie sposobu postępowania przy realizacji naborów w ramach działania 413 w związku z wprowadzeniem zaliczek

Interpretacja MRiRW z dnia 17.08.2010 r. dotyczy opinii w zakresie działania 421 Wdrażanie projektów współpracy

Interpretacja MRiRW z dnia 17.08.2010 r. dotyczące beneficjentów działania 413 Wdrażanie loklanych strategii rozwoju w zakresie małych projektów

Interpretacja MRiRW z dnia 09.06.2010 r. w sprawie rozwijania turystyki lub rekreacji w zakresie realizacji małych projektów

Interpretacja MRiRW z dnia 30.06.2010 r. dotyczące kwalifikowalności operacji w zakresie małych projektów

Interpretacja MRiRW z dnia 30.06.2010 r. w sprawie rozwijania turystyki lub rekreacji w zakresie realizacji małych projektów

Interpretacja MRiRW z dnia 27.07.2010 r. dotyczące kwalifikowalności operacji w zakresie małych projektów

Interpretacja MRiRW z dnia 20.08.2010 r. w sprawie zakresu realizacji małych projektów

Interpretacja MRiRW z dnia 24 marca 2010 r. dotycząca kwalifikowalności wydatków związanych z zastosowaniem układów solarnych w ramach małych projektów

Interpretacja MRiRW z dnia 8 stycznia 2010 r. dotycząca kwalifikowalności operacji w ramach małych projektów

Interpretacja MRiRW z dnia 1 lutego 2010 r. dotycząca możliwości uzyskiwania przychodów i generowania zysków w ramach realizacji operacji z zakresu małych projektów

Interpretacja MRiRW z dnia 8 lutego 2010 r. dotycząca kwalifikowalności kosztów w ramach małych projektów

Interpretacja MRiRW z dnia 24 lutego 2010 r. dotycząca kwalifikowalności kosztów w ramach małych projektów

Interpretacja MRiRW z dnia 5 marca 2010 r. dotycząca wskaźnika GUS do obliczania wartości pracy własnej

Interpretacja MRiRW z dnia 8 marca 2010 r. dotyczaca zakresu pomocy i kosztów kwalifikowalnych

Interpretacja MRiRW z dnia 10 marca 2010 r. dotyczaca dochodowości małych projektów oraz definicji małej infrastruktury

Interpretacja MRiRW z dnia 18 marca 2010 r. dotycząca kwalifikowalności wydatków związanych z utworzeniem średniowiecznej grupy wokalno-instrumentalnej

Interpretacja MRiRW z dnia 30 marca 2010 r. dotycząca zakresu pomocy i kosztów kwalifikowalnych w małych projektach

Interpretacja MRiRW dotycząca placów zabaw dla dzieci i boisk w ramach tzw. "małych projektów"

Interpretacja MRiRW dotycząca możliwości budowy i wyposażenia placu zabaw w ramach tzw. "małych projektów"

Intepretacja MRiRW dotycząca możliwości renowacji tablic epifitacyjnych znajdujących się w kościele oraz odrestaurowania krypty fundatorów w ramach tzw. "małych projektów"

Interpretacja ARiMR z dnia 14 stycznia 2010 r. dot. działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja pdf 354,5KB

Informacja ARiMR z dnia 21 grudnia 2009 r. dot. zwrotu części środków finansowych z tytułu wyprzedzającego finansowania (numer rachunku bankowego, na który należy zwracać środki) jpeg 142.6 KB

Zasady wymiany informacji pomiędzy Lokalną Grupą Działania (LGD), Samorządem Województwa (SW) i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w związku z realizacją naborów w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju-wersja zmodyfikowana z dnia 10.11.2009 r.

Interpretacja MRiRW z dnia 21 września 2009 r. w sprawie Wdrażania LSR i Funkcjonowania LGD

Interpretacja MRiRW z dnia 25 września 2009 r. w sprawie umowy ramowej o warunkach i sposobie realizacji lokalnej startegii rozwoju

Interpretacja ARiMR z dnia 5 października 2009 r. w sprawie cesji wierzytelności

 


Zasady wymiany informacji pomiędzy Lokalną Grupą Działania (LGD), Samorządem Województwa (SW) i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w związku z realizacją naborów w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2009 r. (.pdf)

Pismo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 17 sierpnia 2009 r. (.pdf)