Mojregion.eu - Mój region w Europie

Tablice PROW

Zapraszamy po odbiór tablic informacyjnych i reklamowych

W związku z realizacją przez Państwa umowy o przyznanie pomocy w ramach PROW 2007–2013 przypominamy o obowiązku, dotyczącym zamieszczania w miejscu realizacji operacji lub siedzibie Beneficjenta tablicy informacyjnej o finansowaniu ze środków Unii Europejskiej operacji, której całkowity koszt przekracza 50000 EURO, albo tablicy reklamowej o finansowaniu ze środków Unii Europejskiej operacji, której całkowity koszt przekracza 500 000 EURO (zgodnie z § 5 umowy przyznania pomocy), tablice winne być umieszczone w/w miejscu w terminie po dniu zawarcia umowy o przyznanie pomocy, a jednocześnie nie później niż:

  • do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną, albo
  • w dniu złożenia przez beneficjenta wniosku o płatność, w ramach którego po raz pierwszy zostaną ujęte raty zapłacone tytułem wykonania umowy leasingu.

Beneficjent zobowiązany jest także do eksponowania tablic przez 5 lat od dnia dokonania przez ARiMR płatności ostatecznej.

Informujemy, że tablice są wykonane i dostępne w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy ulicy M. Skłodowskiej - Curie 73, 1 piętro, pokój 110. W celu odbioru tablicy informacyjnej i reklamowej, należy mieć przy sobie pieczątkę gminy. Dodatkowo w przypadku tablic reklamowych, niezbędna jest również informacja o dokładnym koszcie całkowitym operacji. Zapraszamy do odbioru tablic.

 

Dodatkowych wyjaśnień udziela Pani Joanna Kucz, pod numerem telefonu: 604-779-879