Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi


Mojregion.eu - Mój region w Europie

Dokumentacja przetargowa – ważne informacje.

W związku ze składaniem dokumentacji dotyczącej postępowań o udzielenie zamówień publicznych przypominamy, iż beneficjent przedkłada Samorządowi Województwa ww. dokumentację w terminie:

  • 30 dni od dnia zawarcia umowy, jeżeli przed jej zawarciem została zawarta umowa
    z wykonawcą;
  • 30 dni od dnia zawarcia umowy z wykonawcą, jeżeli umowa z wykonawcą została zawarta po dniu zawarcia umowy;
  • nie później niż w dniu upływu terminu, o którym mowa w §8 ust. 1 pkt 1 albo 2 umowy o przyznanie pomocy, w przypadku gdy umowa z wykonawcą została zawarta w terminie krótszym niż 30 dni przed upływem terminu złożenia wniosku o płatność, którego dotyczy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Ponadto przypominamy, iż w sytuacji niedotrzymania terminu, kwotę pomocy dla danego postępowania pomniejsza się o 0,1 % za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 2 % kwoty pomocy wynikającej z danego postępowania.

Zwracamy również uwagę na to, iż zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się do zamówień o wartości poniżej 30 000 €. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą, aby w przypadku postępowań poniżej tego progu zastosować zasadę konkurencyjnego wyboru wykonawców zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy o przyznaniu pomocy. Niezastosowanie się do powyższego skutkować będzie negatywną oceną postępowania przetargowego.

Opublikowano: 2016-06-23 przez Joanna Kucz ostatnia aktualizacja: 2016-06-23

Wróć