Mojregion.eu - Mój region w Europie

Interpretacje

Pomoc w zakresie środka dotyczącego ochrony środowiska; rekultywcja jezior

pobierz

 

Dot. wydatków za świadczenia okresowe (np. prąd elektryczny, telefon)

pobierz

Dot. zapisów par. 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia z 15 października 2009r.

pobierz

Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177, z późn. zm) przez LGR

pobierz

Kwalifikowalność wydatków w zakresie utworzenia kierunku studiów podyplomowych dla mieszkańców obszarów zależnych od rybactwa

pobierz

Dot. dofinansowania wniosków zgodnych z LSROR, ale znajdujących się poniżej dostępnego limitu srodków na liście

pobierz 

Dot. kwalifikowalności kosztów (opłaty notarialne) oraz środka 4.1.

pobierz

Dot. terminu złożenia przez LGR wniosku o dofinansowanie w ramach środka 4.1.

pobierz

Dot. możliwości zakupu aut osobowych w ramach par. 5 ust. 1 pkt 2

pobierz

Dot. środka 4.1. - nakładów rzeczowych oraz aktywizacji lokalnych społeczności

pobierz

Dot. konieczności przedstawienia przez beneficjenta aktualnego odpisu z KRS

pobierz

Dot. studium wykonalności projektu

pobierz

Działalność gospodarcza, a działalność rolnicza, rybacka

pobierz

Kwalifikowalność opłaty za prowadzenie rachunku, odsetek od zaciągniętego kredytu itp.

pobierz

Operacje komercyjne; kwalifikowalność VAT; środek 4.2

pobierz

Warunki ubiegania się o pomoc właścicieli i armatorów jednostek pływających

pobierz

Wystapienie gminy z LGR

pobierz

Dywersyfikacja zatrudnienia

pobierz

Działania podejmowane na rzecz walki z kłusownictwem

pobierz

Interpretacja dotycząca wynagrodzeń członków organów LGR oraz zmiany zestawienia rzeczowo-finansowego umowy o dofinansowanie

pobierz

Interpretacja dotycząca prowadzenia działalności gospodarczej przez rolnika i pojęcia małej infrastruktury turystycznej

pobierz

Możliwość bezpłatnego użyczenia przez LGR rzeczy, których koszty nabycia zostały sfinansowane ze środków PO RYBY 2007-2013

pobierz

Interpretacja zapisów procedury weryfikacji wniosku o dofinansowanie

pobierz

Dot. limitów finansowych dla podmiotów organizacyjnie wyodrębnionych ze struktury jednostek samorządu terytorialnego

pobierz

Możliwość wsparcia infrastruktury drobnego rybactwa i turystycznej ze środków osi 4 PO RYBY

pobierz

Weryfikacja wniosków złożonych przez beneficjentów - zaliczki na realizację operacji

pobierz

Organizowanie przez samorząd województwa szkoleń dla potencjalnych beneficjentów osi 4

pobierz

Kwalifikowalność wydatków dotyczących siedziby poza obszarem działania LGR

pobierz

Terminy przeprowadzania postepowania w sprawie wyborów operacji

pobierz

Interpretacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca wniosku o dofinansowanie w ramach środka 4.1

pobierz

Interpretacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

pobierz

Stanowisko Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kwalifikowalności podatku VAT od towarów i usług

pobierz

Informacja dotycząca kwalifikowalności kosztów ogólnych w przypadku operacji polegających na funkcjonowaniu LGR

Zgodnie z § 9 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U Nr 177, poz. 1371) „Pomoc na realizację operacji polegających na funkcjonowaniu LGR oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności lub promowaniu współpracy międzyregionalnej lub międzynarodowej między LGR przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 100% tych kosztów”.

Funkcjonowanie LGR i koszty związane z jej działalnością są jedną z operacji osi 4 PO RYBY 2007-2013. W ramach tej operacji mogą pojawić się koszty ogólne, jak np. przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej danej operacji. Koszty ogólne stanowią pochodną realizacji operacji w ramach środka PO RYBY 2007-2013, a co za tym idzie są nadrzędnym przedmiotem wniosku o dofinansowanie.

Przykładem kosztów ogólnych w ramach operacji dotyczącej funkcjonowania jest koszt przygotowania projektu i wizualizacji wyposażenia siedziby LGR, kosztorysu do tych dokumentów, natomiast zakup poszczególnych elementów wyposażenia będzie kosztem kwalifikowalnym w wysokości do 100%.

Podobnie, w myśl tej zasady, koszty poniesione na funkcjonowanie siedziby LGR, takie jak opłaty eksploatacyjne, opłaty za prąd i wodę itp. są operacją nadrzędną, jako jeden z celów operacji, a nie działanie służące jej przygotowaniu lub pochodna operacji.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że koszty poniesione na funkcjonowanie LGR, co do zasady, nie podlegają ograniczeniom kwalifikowalności kosztów ogólnych do 10% operacji, jeśli ponoszone są w ramach realizacji operacji, zgodnie z § 7 ww. rozporządzenia.

Informacja dotycząca kwalifikowalności kosztów ogólnych

Stanowisko Instytucji Zarządzającej z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie kwalifikowalności kosztów ogólnych w ramach PO RYBY 2007-2013.

Zgodnie z przepisami rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 3 kwietnia 2009r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 1241), do kosztów kwalifikowalnych operacji nie zalicza się m. in. kosztów ogólnych realizacji operacji, w tym kosztów połączeń telefonicznych, opłat za zużytą wodę, energię elektryczną i nośniki energii, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne beneficjenta i osób przez niego zatrudnionych: 

a) powyżej 10 % wartości netto operacji, 

b) które nie miały bezpośredniego związku z realizacją operacji. 

Dodatkowo, do kosztów kwalifikowanych operacji nie zalicza się kosztów ogólnych, które zostały naliczone i wykazane niezgodnie ze sposobem określonym w umowie o dofinansowanie. 

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że do katalogu kosztów ogólnych, które kwalifikują się do refundacji w wysokości do 10% wartości operacji, zalicza się koszty obejmujące przygotowanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o pomoc w ramach PO RYBY 

2007-2013, w szczególności koszty: 

1) przygotowania dokumentacji technicznej operacji, 

2) przygotowania dokumentacji ekonomicznej, kosztorysów, analiz ekonomicznych, planów przedsięwzięć, analiz rynkowych, analiz marketingowych, 

3) poniesione na wydanie zaświadczeń, pozwoleń i wszelkiej dokumentacji związanej 

z ich uzyskaniem, 

4) obsługi geodezyjnej, 

5) usług dotyczących przygotowania operacji, 

6) nabycia patentów i licencji. 

Zwracamy uwagę, iż zgodnie z § 16 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” (Dz. U. 2009 nr 177 poz. 1371) koszty ogólne poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nie podlegają refundacji.

Jednocześnie Instytucja Zarządzająca wskazuje, iż koszty sporządzenia wniosku o dofinansowanie są kosztami niekwalifikowalnymi bez względu na okres, w którym zostały poniesione.

 

Informacja

W czasie przygotowywania się stowarzyszeń do konkursu ogłoszonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi potencjalni wnioskodawcy zwracali się do instytucji zarządzającej  (Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi) z pytaniami. Pytania i odpowiedzi instytucji zarządzającej  zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  http://www.minrol.gov.pl/index.php?/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PO-RYBY-2007-2013/PO-RYBY-najczesciej-zadawane-pytania