Mojregion.eu - Mój region w Europie

Ważne dokumenty

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" PO RYBY 2007-2013 został stworzony aby realizować cele polskiej polityki rybackiej, którymi są:

  • racjonalna gospodarka żywymi zasobami wód i poprawa efektywności sektora rybackiego;
  • podniesienie konkurencyjności polskiego rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego
    i przetwórstwa ryb;
  • poprawa jakości życia na obszarach zależnych od rybactwa.

Program zakłada realizację celów strategicznych poprzez środki określone w osiach priorytetowych.

http://www.minrol.gov.pl/index.php?/pol/content/download/16263/76897/file/broszur%20info_4%20PO%20RYBY%202007-2013.pdf