Mojregion.eu - Mój region w Europie

Samorząd Województwa instytucją pośredniczącą

FOT. LGD "Dorzecza Zgłowiączki"
FOT. LGD "Dorzecza Zgłowiączki"

Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego jest instytucją pośredniczącą dla 4 osi priorytetowej Programu, który ma na celu wsparcie rozwoju obszarów zależnych od rybactwa.  Środki programu skierowane na operacje realizowane w ramach 4 osi mają doprowadzić do poprawy warunków życia oraz rozwoju inicjatyw i przedsiębiorczości wśród społeczności lokalnych na obszarach zależnych od rybactwa. Realizacja osi 4 ma przyczynić się do aktywizacji społeczności lokalnych poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych z określonego obszaru do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw.

Szansę na zdobycie środków w tym zakresie będą miały lokalne grupy rybackie (LGR) – stowarzyszenia zrzeszające przedstawicieli sektora rybackiego, społecznego i gospodarczego. Partnerzy z tych trzech sektorów, współpracując, muszą opracować strategię rozwoju swojego obszaru. Środki ujęte w strategii mogą zostać zaplanowane na wsparcie sektora rybackiego, rozwój miejscowości, tworzenie nowych miejsc pracy, ochronę zasobów środowiska, rozwój turystyki itp. Stowarzyszenie, które opracowało Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Rybackich LSROR)  może wziąć udział w konkursie przeprowadzanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – instytucję zarządzającą Programem na wybór najlepszych lokalnych grup rybackich. Wyłonione w konkursie stowarzyszenia będą realizować zaplanowane przez siebie operacje przy współfinansowaniu ze środków z Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Realizacja LSROR na poziomie regionu będzie odbywała się za pośrednictwem Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

Opublikowano: 2010-06-16 przez Elżbieta Siemiątkowska ostatnia aktualizacja: 2010-06-16

Wróć