Mojregion.eu - Mój region w Europie

O programie

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” PO RYBY 2007-2013 został stworzony aby realizować cele polskiej polityki rybackiej, którymi są:

 • racjonalna gospodarka żywymi zasobami wód i poprawa efektywności sektora rybackiego;
 • podniesienie konkurencyjności polskiego rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego i przetwórstwa ryb;
 • poprawa jakości życia na obszarach zależnych od rybactwa.

Program zakłada realizację celów strategicznych poprzez środki określone w 5 osiach priorytetowych:

 • Oś Priorytetowa 1: Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej;
 • Oś Priorytetowa 2. Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury;
 • Oś Priorytetowa 3: Środki służące wspólnemu interesowi;
 • Oś Priorytetowa 4: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa;
 • Oś Priorytetowa 5: Pomoc techniczna.

Oś Priorytetowa 1: Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej

Głównym celem osi 1 jest dostosowanie floty rybackiej do dostępnych żywych zasobów oraz poprawa rentowności rybołówstwa morskiego. Ponadto ważnym celem jest zapewnienie osłon społeczno-ekonomicznych, w związku z realizacją wymogów Wspólnej Polityki Rybackiej.

Środki w ramach osi 1 dotyczą:

 • pomocy publicznej z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej;
 • pomocy publicznej z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej;
 • inwestycje na statkach rybackich;
 • rybactwo przybrzeżne;
 • rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką.

Oś priorytetowa 2: Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury

W zakresie rybactwa śródlądowego, główne działania koncentrować się będą w zakresie modernizacji istniejących gospodarstw chowu i hodowli ryb. W ramach tej osi pomoc finansowa przyznawana będzie na inwestycje w przetwórstwo i obrót ryb, związane z jego modernizacją (nowe technologie, sprzęt, innowacyjne metody produkcji) a także z zakresu higieny i bezpieczeństwa pracy oraz dostosowanie do wymogów ochrony środowiska bądź utrzymanie zatrudnienia w tym sektorze i przeszkolenia kadr.

Oś Priorytetowa 3: Środki służące wspólnemu interesowi

W ramach osi 3 priorytetowej wspierane będzie polepszenie organizacji sektora rybackiego, np. poprzez ustanawianie oraz restrukturyzację uznanych organizacji producenckich. Wspierane będą także działania innowacyjne, projekty pilotażowe i wymiana doświadczeń, jak również realizacja szeroko zakrojonych kampanii informacyjnych o spożyciu ryb i sektorze rybactwa w celu zwiększenia średniego spożycia w przeliczeniu na mieszkańca.

Oś Priorytetowa 4: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa

Oś priorytetowa 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” ma przyczynić się do aktywizacji społeczności obszarów zależnych od rybactwa poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych z określonego obszaru do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw.

Oś priorytetowa 4 ma doprowadzić nie tylko do poprawy warunków życia na obszarach zależnych od rybactwa, która zostanie osiągnięta dzięki wdrażaniu projektów w ramach lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR). Drugim, równie istotnym celem tej osi priorytetowej, jest rozwój inicjatyw i przedsiębiorczości wśród społeczności lokalnych. Oś priorytetowa 4 ma pobudzić ludność na obszarach lokalnych do różnorodnych inicjatyw, przełamania lokalnych barier oraz zachęcić do współpracy w ramach wspólnych projektów. Szansą na osiągnięcie tego celu będą lokalne grupy rybackie (LGR) – podmioty zrzeszające przedstawicieli szeroko rozumianego sektora rybackiego, publicznego oraz sektora społecznego - dobrowolne zrzeszenia działające na obszarach zależnych od rybactwa. Partnerzy z tych trzech sektorów, dzięki współpracy opracowują, wdrażają lokalne strategie rozwoju obszarów rybackich.

Lokalne grupy rybackie wezmą udział w konkursie przeprowadzonym przez instytucję zarządzającą. W wyniku konkursu zostaną wyłonione najlepsze lokalne grupy rybackie, które przygotowały najlepszą lokalną strategię rozwoju obszarów rybackich. Z wybranymi w ten sposób grupami instytucja zarządzająca podpisze umowę na realizację strategii. Dzięki temu lokalne grupy rybackie będą mogły realizować rożnego rodzaju operacje, wdrażając stworzoną przez siebie strategię. Operacje będą mogły być przeprowadzane jedynie na terenie gmin, które weszły w skład wybranych w drodze konkursu lokalnych grup rybackich.

Projekty operacji będą składane przez beneficjentów do lokalnej grupy rybackiej, która oceni ich zgodność i spójność z lokalną strategią rozwoju obszarów rybackich. Pozytywnie oceniony projekt zostanie przekazany samorządowi województwa, który w ramach osi priorytetowej 4 pełni rolę instytucji pośredniczącej. Do zadań samorządu województwa należeć będzie weryfikowanie projektów operacji pod kątem ich zgodności z aktami prawa wspólnotowego i krajowego, podpisywanie umów z beneficjentami, oraz kontrola realizacji operacji i wysyłanie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosku o płatność.

W ramach wdrażania osi priorytetowej 4 będą mogły być przeprowadzane również projekty współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej. Będą one realizowane przez lokalne grupy rybackie wybrane w konkursie, o którym mowa wyżej.

Na wdrażanie osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007 – 2013 zostało przeznaczonych ponad 313 milionów euro. Stanowi to ok. 32% środków przeznaczonych na finansowanie całego Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013.

Instytucje zaangażowane w realizację Programu:

Instytucja zarządzająca - Minister właściwy do spraw Rybołówstwa;

Instytucja pośrednicząca w zakresie wdrażania środków dla działań osi 1,2,3 – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji i Rolnictwa; http://www.arimr.gov.pl/

Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny ARiMR Sekretariat - tel. 056 619 83 00 87-100 Toruń, ul. Dąbrowskiego 4;

Instytucja pośrednicząca dla działań osi 4 – samorządy województw.