Mojregion.eu - Mój region w Europie

Program

PO RYBY 2014-2020  zakłada wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego (EFMR), zaprojektowanego na lata 2014-2020. EFMR zastąpi Europejski Fundusz Rybacki, wdrażany w latach 2007-2013.

PO RYBY 2014-2020 objęty jest Umową Partnerstwa (UP), która jest dokumentem określającym strategię interwencji funduszy europejskich w ramach trzech polityk unijnych: polityki spójności, wspólnej polityki rolnej (WPR) i wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb). Instrumentami realizacji Umowy Partnerstwa są krajowe programy operacyjne i regionalne programy operacyjne. Dokumenty te wraz z tą umową tworzą spójny system dokumentów strategicznych i programowych na nową perspektywę finansową.

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 opracowano na podstawie prawa unijnego. Zakłada on realizację 42. środków w podziale na siedem priorytetów:

  • promowanie zrównoważonego, innowacyjnego i konkurencyjnego rybołówstwa;
  • wspieranie zrównoważonej, innowacyjnej i konkurencyjnej akwakultury (chów i hodowla organizmów wodnych);
  • wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa;
  • zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich;
  • wspieranie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury;
  • zintegrowana polityka morska;
  • pomoc techniczna.

Projekt PO RYBY 2014-2020 przyjęty został przez Radę Ministrów w dniu 21.10.2014 r.

Więcej informacji na temat Programu: