Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi


Mojregion.eu - Mój region w Europie

Uzupełniający nabór kandydatów na ekspertów

RLKS

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z art. 33 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE. L 347 z 20.12.2013 r., z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 349), art. 2 ust. 2 pkt 2 lit. a) i art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015r. poz. 378) oraz art. 49 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 oraz z 2015 r. poz. 378.) informuje o możliwości składania ofert kandydatów na ekspertów do Komisji oceniającej strategie rozwoju lokalnego  kierowanego przez społeczność.


1.    Termin składania ofert:
  od dnia 28.12.2015 r. do dnia 05.01.2016 r.

2.    Miejsce składania zgłoszeń:
 Dokumenty aplikacyjne (w zaklejonej kopercie z dopiskiem „kandydat na eksperta – LSR - RLKS”)  należy przesłać pocztą lub złożyć w punkcie informacyjno-podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. Skłodowskiej-Curie 73 w terminie od:  28.12.2015 r. do 05.01.2016 r., w  godzinach:  poniedziałek, środa i czwartek:  7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00, piątek: 7.30-14.00. W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem poczty za termin wpływu uważa się  datę wpływu do adresata.
              
3.    Minimalne wymagania wobec kandydata na eksperta:

Minimalne oraz pożądane wymagania wobec kandydata zostały określone  w §2 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu wyboru kandydatów na ekspertów w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju kierowanego przez społeczność (LSR).

4.    Kandydat na eksperta zobowiązany jest zgodnie z §2 ust 3 Regulaminu wyboru kandydatów na ekspertów w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju kierowanego przez społeczność (LSR) do złożenia następujących dokumentów:

1)    formularz zgłoszeniowy kandydata na eksperta według wzoru określonego w  załączniku nr 1 do Regulaminu;
2)    list motywacyjny (o objętości nie większej niż 1 str. formatu A4),
3)    oświadczeń:
a.    o  posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
b.    o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
c.    o niekaralności za przestępstwa umyślne lub przestępstwa skarbowe;
d.    o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych osobowych w wykazie kandydatów na ekspertów;
e.    o znajomości aktów prawnych i innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS); jednostkami organizacyjnymi Województwa        
f.     o niepozostawaniu w stosunku pracy z UMWK-P, samorządowymi Kujawsko-Pomorskiego oraz niepozostawaniu członkiem organów statutowych LGD mających swoją siedzibę na terenie  województwa kujawsko-pomorskiego.
                   
5.    Informacje dodatkowe:
Regulamin wyboru kandydatów na ekspertów w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju kierowanego przez społeczność (LSR) wraz z załącznikami zamieszczony jest poniżej.

Dodatkowych informacji związanych z naborem kandydatów na ekspertów udzielają pracownicy   Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego pod numerem 668  516 636 oraz  571 293 035 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej  rlks@kujawsko-pomorskie.pl. Wykaz kandydatów na ekspertów wybranych w ramach konkursu  zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.mojregion.eu oraz  www.ngo.kujawsko- pomorskie.pl .

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Regulamin_wyboru_kand_na_ekspertów.pdf

Zal_nr_1_do_Regulaminu_Formularz_zgloszeniowy_kandydata_na_eksperta.docx

Zal_nr_2_do_Regulaminu_Oswiadczenie__o_niekaralnosci_korzystaniu_z_pelni_praw_publicznych.docx

Zal_nr_3_do_Regulaminu_Oswiadczenie_o_wyrazeniu_zgody_na_umieszczenie_danych_w_wykazie.docx

Zal_nr_4_do_Regulaminu_Oswiadczenie__o_znajomosci_aktow_prawnych.docx

Zal_nr_5_do_Regulaminu_Karta_oceny_zgloszenia_kandydata_ne_eksperta.docx

Zal_nr_6_do_Regulaminu_Wzor_pisma_zawiadamiajacego_o_spelnieniu_przez_kandydata_wymogow_formalnych.docx

Zal_nr_7_do_Regulaminu_Wzor_pisma_zawiadamiajacego_o_niespelnieniu_wymogow.docx

Zal_nr_8__do_Regulaminu_Wzor_pisma_informujacego_o_pozostawieniu_zgloszenia_bez_rozpatrzenia.docx

Zal_nr_9_do_Regulaminu_Wykaz_kandydytow_na_ekspertow.docx

Opublikowano: 2015-12-21 przez Kacper Szary ostatnia aktualizacja: 2015-12-21

Wróć