Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi


Mojregion.eu - Mój region w Europie

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z art. 33 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE. L 347 z 20.12.2013 r.,
z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 349), art. 2 ust. 2 pkt 2 lit. a) i art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015r. poz. 378) oraz art. 49 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 oraz z 2015 r. poz. 378.) informuje o możliwości składania ofert kandydatów na ekspertów do Komisji oceniającej strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Termin składania ofert: od dnia 30.10.2015 r. do dnia 13.11.2015 r.

Miejsce składania ofert:

Dokumenty aplikacyjne (w zaklejonej kopercie z dopiskiem „kandydat na eksperta – LSR - RLKS”)
należy przesłać pocztą lub złożyć w punkcie informacyjno-podawczym Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko- Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. Skłodowskiej-Curie 73 w terminie od:
30.10.2015 r. do 13.11.2015 r., w godzinach: poniedziałek, środa i czwartek: 7.30-15.30,
wtorek 7.30-17.00, piątek: 7.30-14.00. W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem poczty za termin wpływu uważa się datę wpływu do adresata.

Minimalne wymagania wobec kandydata na eksperta:

1) Minimalne oraz pożądane wymagania wobec kandydata zostały określone  w §2 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu wyboru kandydatów na ekspertów w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju kierowanego przez społeczność (LSR).

Kandydat na eksperta zobowiązany jest zgodnie z §2 ust 3 Regulaminu wyboru kandydatów na ekspertów w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju kierowanego przez społeczność (LSR) do złożenia następujących dokumentów:

1) formularz zgłoszeniowy kandydata na eksperta według wzoru określonego
w załacznikuniku nr 1 do Regulaminu;

2) list motywacyjny (o objętości nie większej niż 1 str. formatu A4),

3) oświadczeń:

  1. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
  2. o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
  3. o niekaralności za przestępstwa umyślne lub przestępstwa skarbowe;
  4. o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych osobowych w wykazie kandydatów na ekspertów;
  5. o znajomości aktów prawnych i innych dokumentów związanych
    z funkcjonowaniem instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS);
  6. o niepozostawaniu w stosunku pracy z UMWK-P, samorządowymi jednostkami organizacyjnymi Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz niepozostawaniu członkiem organów statutowych LGD mających swoją siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Informacje dodatkowe:

Regulamin wyboru kandydatów na ekspertów w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju kierowanego przez społeczność (LSR) wraz z załącznikami zamieszczony jest poniżej.

Dodatkowych informacji związanych z naborem kandydatów na ekspertów udzielają pracownicy Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego pod numerem 668 516 636 oraz 571 293 035 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej rlks@kujawsko-pomorskie.pl. Wykaz kandydatów na ekspertów wybranych w ramach konkursu zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.mojregion.eu oraz www.ngo.kujawsko- pomorskie.pl.

Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji formalnej  zgłoszeń, wybrane osoby zostaną zawiadomione
o teście sprawdzającym posiadaną wiedzę. Zakres testu będzie obejmował znajomość aktów prawnych
i innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem instrumentu finansowego RLKS (wskazanych
w oświadczeniu będących załącznikiem do Regulaminu).

Opublikowano: 2015-10-23 przez Monika Stoff ostatnia aktualizacja: 2015-10-23

Wróć