Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi


Mojregion.eu - Mój region w Europie

Konkurs na wybór strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność ogłoszony

Ogłoszenie o naborze

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA KONKURS NA WYBÓR STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (LSR)

 

 

 

W konkursie o wybór mogą ubiegać się LSR, które:

1) będą realizowane przez Lokalne Grupy Działania działające jako stowarzyszenia posiadające osobowość prawną

2) spełniają następujące warunki:

a) obszar objęty LSR jest zamieszkany nie więcej niż przez 150 tys. mieszkańców  oraz nie mniej niż przez:
  30 tys. (nie licząc mieszkańców miast zamieszkanych przez więcej niż 20 tys. mieszkańców) w przypadku LSR współfinansowanej ze środków EFRROW,
  20 tys. w przypadku LSR współfinansowanej wyłącznie ze środków EFS, której obszarem objęte jest wyłącznie miasto lub część miasta,
 30 tys. w pozostałych przypadkach,
b) obszar objęty LSR składa się:
 co najmniej z dwóch gmin niebędących miastami zamieszkanymi przez więcej niż 20 tys. mieszkańców w przypadku LSR współfinansowanej ze środków EFRROW,
 wyłącznie z miasta lub części miasta w przypadku LSR współfinansowanej wyłącznie ze środków EFS,
 co najmniej z dwóch gmin w pozostałych przypadkach.

 

Pozostałe warunki zostały szczegółowo określone w Regulaminie konkursu.

W przypadku gdy:
obszar objęty LSR jest zamieszkany nie więcej niż przez 150 tys.  mieszkańców oraz nie mniej niż przez:
 30 tys. (nie licząc mieszkańców miast zamieszkanych przez więcej niż 20 tys. mieszkańców) w przypadku LSR współfinansowanej ze środków EFRROW,
  30 tys. w pozostałych przypadkach,
wnioski o wybór LSR należy składać w terminie od 9 listopada do 30 grudnia 2015 r.

W przypadku gdy:
obszar objęty LSR jest zamieszkany nie więcej niż przez 150 tys.  mieszkańców oraz nie mniej niż przez:
 20 tys. w przypadku LSR współfinansowanej wyłącznie ze środków EFS, której obszarem objęte jest wyłącznie miasto lub część miasta,
wnioski o wybór LSR należy składać w terminie od 4 stycznia do 29 lutego 2016 roku.

Wniosek o wybór LSR wraz z załącznikami należy składać w wersji papierowej i elektronicznej od poniedziałku do piątku w Biurze Podawczo - Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej - Curie 73, 87 - 100 Toruń, w poniedziałki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30 do 14.00.

Sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR oraz kwoty alokacji środków dla poszczególnych funduszy w województwie kujawsko-pomorskim zostały określone w zał. nr 6 do Regulaminu konkursu udostępnionym poniżej.

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), Regulamin konkursu na wybór LSR wraz z załącznikami: nr 1- Formularz wniosku o wybór LSR oraz instrukcja wypełniania wniosku, nr 2- Kryteria wyboru LSR, nr 3 - Struktura i wymagania dotyczące LSR, nr 4 - Formularz karty oceny wniosku o wybór LSR, nr 5 -  Formularz karty oceny LSR pod względem spełnienia kryteriów wyboru LSR dla członka Komisji, nr 6 - Sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR; Formularz umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR z załącznikiem nr 2 - Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zamieszczone są poniżej.

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)

Regulamin konkursu na wybór LSR wraz z załącznikami

Formularz umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR  oraz załącznik nr 2 do umowy: Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Pytania dotyczące postępowania konkursowego należy kierować na adres: rlks@kujawsko-pomorskie.pl nie później niż do 7 dnia przed upływem terminu składania wniosków. Odpowiedzi na pytania udzielane będą drogą elektroniczną w terminie 7 dni od dnia otrzymania zapytania, jednak nie później niż na 1 dzień przed zakończeniem konkursu.

Opublikowano: 2015-10-09 przez Kacper Szary ostatnia aktualizacja: 2015-10-09

Wróć