Mojregion.eu - Mój region w Europie

Dokumenty pomocnicze

W zakładce znajdą Państwo dodatkowe dokumenty przydatne na każdym etapie realizowania projektów (m.in. deklaracje wekslowe, wzór harmonogramu płatności) oraz materiały ze szkoleń organizowanych w ramach PO KL.

 

I. PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW

Nowa definicja MŚP- Poradnik dla użytkownikówSample Image

Podręcznik Zarządzania Projektami MiękkimiSample Image

Informacje nt. zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Programu Kapitał Ludzki

Projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej

Partnerstwo bez granicSample Image

Projekty innowacyjne. Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Wersja II)Sample Image

Projekty współpracy ponadnarodowej - podręcznik dla projektodawcówSample Image

Projekty współpracy ponadnarodowej - podręcznik dla projektodawców; angielskojęzyczna wersja podręcznikaSample Image

Upowszechnianie i mainstreaming w projektach innowacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiSample Image

Empowerment w projektach innowacyjnych PO KLSample Image

Komentarz do instrukcji przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KLSample Image

 

II. OCENA PROJEKTÓW

FAQ- Zasada równości szansSample Image

Pytania pomocniczne do oceny merytoryczejSample Image

Wzór protestu 

Projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej

Poradnik dla oceniających projekty innowacyjne i projekty współpracy ponadnarodowejSample Image

 

III. PODPISANIE UMOWY

Deklaracja wystawcy weksla in blanco dla osób prawnych

Deklaracja wystawcy weksla in blanco dla osób fizycznych

Formularz - Informacja na temat postępu rzeczowego realizacji projektu 

Harmonogram płatności

Harmonogram płatności - wersja Excel do wypełnienia

Oświadczenie beneficjenta o realizowanych projektach w ramach POKL

Oświadczenie o rachunku bankowym- JST i jednost. organ.

Wzór weksla

Wytyczne Instytucji Pośredniczącej w zakresie składania zabezpieczeń prawidłowej realizacji UmowySample Image

Oświadczenie o niekaralności beneficjenta/partnera - wymagane w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 6 lipca 2012 r., poz. 769).

Nowy wzór umowy o dofinansowanie projektu i załącznika "Wymierzanie korekt finansowych (...)" - 2013 r.:

Na temat wprowadzonych zmian - zobacz szerzej tutaj.

 

IV. WDRAŻANIE PROJEKTÓW

Interpretacja MRR w zakresie kosztów pośrednichSample Image

Wydłużenie okresu rozliczeniowegoSample Image

Wzór- Instrukcja Zarządzania PEFS 2007Sample Image

Wzór- Polityka Bezpieczeństa PEFS 2007

PEFS- Procedura przekazywania haseł

Podsumowanie szkolenia z rozliczania projektów

Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznejSample Image

Zatrudnianie nauczycieli w projektach realizowanych w ramach Priorytety IX POKLSample Image

Zmiany dotyczące rozliczania wkładu własnego niepieniężnegoSample Image

Walidator PEFS 2.0

Walidator PEFS 3.0

Procedura zgłaszania problemów z obsługą oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu Systemu PEFS 2007

 

Personel w projektach PO KL. Poradnik angażowania personelu w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Sample Image

Dwie zasady. Poradnik stosowania zasady konkurencyjności i zasady efektywnego zarządzania finansami w projektach PO KL.Sample Image

Dokumentowanie wydatków w projekcie. Poradnik dokumentowania wydatków ponoszonych w projektach Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiSample Image

Projekty innowacyjne

Wzór strategii wdrażania projektu innowacyjnegoSample Image

Katalog najczęściej popełnianych błędów przy opracowywaniu strategii wdrażania projektu innowacyjnegoSample Image

 

V. INTERPRETACJE MINISTERSTWA ROZWOJU REGIONALNEGO

Pisma MRR

 

VI. SPRAWOZDAWCZOŚĆ

II półrocze 2007

I półrocze 2008

roczne 2008

I półrocze 2009

roczne 2009

I półrocze 2010

roczne 2010

I półrocze 2011

roczne 2011

I półrocze 2012

roczne 2012

I półrocze 2013

roczne 2013

I półrocze 2014

roczne 2014