Mojregion.eu - Mój region w Europie

Pytania i odpowiedzi

Aktualizacja sposobu wypełniania Formularza PEFS 2007

Informujemy, że w związku ze zmianą sposobu ujmowania uczestników w projektach, w których występuje wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, nastapiło uaktualnienie dokumentu FAQ w systemie PEFS 2007 dla PO KL. więcej Aktualizacja sposobu wypełniania Formularza PEFS 2007

2011-09-13 przez Karolina Zawacka

Interpretacje Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

W związku z nowelizacją dokumentów programowych oraz Generatora Wniosków Aplikacyjnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wydało szereg interpretacji oraz wyjaśnień do wprowadzonych zmian. W związku z powyższym postanowiliśmy opublikować dla Państwa najważniejsze pisma zawierające informacje dotyczące aplikowania o środki unijne, rozliczania i kontroli projektów realizowanych w 2011 roku. więcej Interpretacje Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

2011-02-04 przez Kamila Kołoszko

Konkurs na oddolne inicjatywy edukacyjne – interpretacja kryterium dostępu

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi interpretacji drugiego kryterium dostępu - konkurs nr 13/POKL/9.5/2010 - stanowiącego, iż „Projekt jest realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, przez beneficjenta prowadzącego działalność na obszarze terytorialnym objętym realizacją projektu” przedstawiamy następujące stanowisko Instytucji Pośredniczącej. więcej Konkurs na oddolne inicjatywy edukacyjne – interpretacja kryterium dostępu

2010-12-09 przez Anna Łuczak

Podsumowanie szkolenia

14 kwietnia 2010 roku w Hotelu „Daglezja” w Przysieku odbyło się spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców, w związku z ogłoszonym konkursem w ramach działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. W spotkaniu udział wzięły 33 osoby, głównie przedstawiciele Starostw Powiatowych oraz Szkół Zawodowych z województwa kujawsko-pomorskiego. więcej Podsumowanie szkolenia

2010-04-16 przez Kamila Kołoszko

Wniosek o płatność bez wyciągów bankowych

Mając na celu uproszczenie realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz brak określonego ustawą bądź rozporządzeniem wymogu składania wyciągów bankowych wraz z wnioskami o płatność Instytucja Zarządzająca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki podjęła decyzję o umożliwieniu zwolnienia beneficjentów projektów PO KL z obowiązku przekazywania wyciągów bankowych wraz z wnioskiem o płatność. więcej Wniosek o płatność bez wyciągów bankowych

2010-04-01 przez Kamila Kołoszko