Mojregion.eu - Mój region w Europie

Diagnoza trendów rozwojowych województwa kujawsko-pomorskiego - przekładamy strategię na działania

Active Image

Nadrzędnym celem długofalowej Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2020 jest poprawa konkurencyjności regionu i podniesienie poziomu życia mieszkańców przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

Cel ten wpisuje się w założenia europejskiej polityki spójności po 2006 roku oraz inne narodowe dokumenty strategiczne. Strategia wyróżnia trzy priorytetowe obszary działań strategicznych, wśród nich Priorytetowy obszar działań 1. Rozwój nowoczesnej gospodarki. Zgodnie ze Strategią Lizbońską nowoczesna gospodarka cechuje się: konkurencyjnością, zdolnością podmiotów do absorpcji innowacji technologicznych, współpracą sfery nauki z przedsiębiorstwami, zwiększeniem ilości ośrodków badawczo-rozwojowych.

Wśród szans rozwojowych województwa kujawsko-pomorskiego zdefiniowanych w Strategii rozwoju województwa 2007-2020 znalazły się min. „nowe źródła i instrumenty wsparcia rozwoju gospodarki ze środków UE”. Sformułowanie to pojawiło się w kontekście elementu strategii jakim jest konkurencyjność gospodarki. Do szans rozwojowych wyróżnionych w analizie SWOT zostało również zaliczone „upowszechnienie tendencji rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”.

 

Pod względem konkurencyjności gospodarki województwo kujawsko-pomorskie posiada wiele mocnych stron tj. „dobre wyposażenie ośrodków stołecznych w instytucje otoczenia biznesu, otwartość regionu dla inwestycji zagranicznych oraz wysoka aktywność rolników regionu w wykorzystaniu środków unijnych”. Pomimo niewątpliwych postępów w poprawianiu konkurencyjności gospodarki regionu tj. systematyczny wzrost liczby podmiotów sektora prywatnego zarejestrowanych w systemie REGON oraz stały wzrost wartości produkcji sprzedanej przemysłu, pozostaje w tej dziedzinie wiele do osiągnięcia.

Na realizację oczekują takie przedsięwzięcie jak: rozwój otoczenia instytucjonalnego biznesu w ośrodkach powiatowych, zwiększenie powiązań sektora badawczo-rozwojowego z gospodarką, zwiększenie kreatywności i promocji innowacji ośrodków badawczo-rozwojowych. Konieczne jest również zwiększenie nakładów finansowych na działalność badawczo-rozwojową.

Szansę na realizację powyższych planów daje możliwość skorzystanie ze wsparcia w ramach PO KL z Poddziałania 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej. Wsparcie w obrębie tego Poddziałania jest przeznaczone na:

 • prowadzenie badań i analiz dotyczących aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych i prognozowania zmian społeczno-gospodarczych zachodzących w regionie w kontekście rynku pracy i struktury zatrudnienia, formułowanie właściwych mechanizmów zaradczych w strategiach rozwoju województwa, upowszechnianie wyników tych badań i analiz oraz wymianę informacji.

  Sektor MŚP województwa objęty badaniami.

  Dlaczego badania rozwoju sektora MŚP są istotne dla rozwoju innowacyjnej gospodarki w regionie? Przede wszystkim dlatego, że stanowią one podstawę wszystkich współczesnych gospodarek europejskich. Według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, w 2009 r. mikroprzedsiębiorstwa (podmioty zatrudniające mniej niż 10 osób) stanowiły 95,0% wszystkich zarejestrowanych podmiotów (85,2% tej kategorii stanowiły podmioty zatrudniające do 2 osób). Przedsiębiorstwa małe (od 10 do 49 pracujących) stanowiły 4,0% ogółu. Zaledwie 1,0% stanowiły podmioty średnie, tj. zatrudniające powyżej 50 osób. Przedsiębiorstwa zatrudniające 250 i więcej osób w skali województwa stanowiły 0,1% wszystkich podmiotów gospodarki narodowej. Funkcjonujące na rynku małe i średnie przedsiębiostwa napotykają trzy podstawowe bariery rozwojowe:

   

  • bariery rynkowe i otoczenia, wiążące się z problemami wynikającymi zarówno z ogólnej sytuacji gospodarczej (wahania koniunktury) jak i zmian natężenia konkurencji,
  • problemy zarządzania, wynikające z niewystarczającej wiedzy i umiejętności przedsiębiorców oraz kadry zarządzającej. W większości przypadków problemy te są umniejszane przez przedsiębiorców, ale faktycznie istnieją i stanowią istotną przeszkodę w rozwoju,
  • bariery finansowe;

   

  W ramach Poddziałania 8.1.4, w Departamencie Polityki Regionalnej realizowany jest projekt „Diagnoza trendów rozwojowych województwa kujawsko-pomorskiego”. Jego celem jest identyfikacja trendów rozwojowych sektora MŚP w kontekście dokumentów strategicznych województwa. W ramach projektu zaplanowano realizację badania „Identyfikacja kierunków rozwoju sektora MŚP w województwie kujawsko-pomorskim”. Badanie to pozwoli na dopasowanie działań i instrumentów proponowanych przez samorząd do oczekiwań przedsiębiorców. Wyniki pozwolą również na poznanie i ocenę stosunku MŚP do ich otoczenia instytucjonalnego oraz oferowanych instrumentów wsparcia. Realizacja projektu przyczyni się również do rozwinięcia strategii i instrumentów szybkiego działania w przypadku pojawienia się zmiany gospodarczej.

  Założenia projektu wpisują się zwłaszcza w Działanie 1.1 Strategii… Kreowanie warunków przedsiębiorczości i upowszechniania innowacji. W ramach tego Działania zakłada się min. inicjowanie aktywności gospodarczej, rozwijanie postaw przedsiębiorczych, rozwijanie instytucji otoczenia biznesu, rozwój potencjału naukowo-badawczego regionu. Wyniki badań zostaną skierowane do przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, instytucji około biznesowych, jednostek badawczo-rozwojowych. Odbiorcami będą również władze samorządowe szczebla regionalnego i lokalnego. Wyniki przyczynią się również do nawiązania współpracy międzyinstytucjonalnej i zwiększenia świadomości w zakresie korzyści z takiej współpracy.

Opublikowano: 2010-01-27 przez Kamila Kołoszko ostatnia aktualizacja: 2010-01-27

Wróć