Mojregion.eu - Mój region w Europie

O programie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce. Program będzie koncentrował wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia.

Głównym celem PO KL jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej poprzez:

  • Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo
  • Zmniejszenie obszarów objętych wysokim poziomem bezrobocia
  • Poprawę zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce, czyli przystosowanie się do zmian zachodzących na rynku pracy
  • Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia poprzez organizowanie takich form edukacyjnych, które są odpowiedzią na zapotrzebowania rynku pracy.  
  • Wyrównywanie poziomu zatrudnienia na poszczególnych obszarach objętych programem.

Program składa się z 10 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym. W komponencie centralnym środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast środki komponentu regionalnego zostaną w głównej mierze przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych.

W ramach komponentu regionalnego w województwie kujawsko-pomorskim realizowane są następujące priorytety :

VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich- w ramach którego osoby bezrobotne mają szansę zdobyć nowe umiejętności i kwalifikacje, mogą też uzyskać dotację na założenia własnej firmy. Za wdrażanie tego priorytetu odpowiedzialny jest Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

VII Promocja integracji społecznej- to przede wszystkim działania adresowane do osób, które z powodów ekonomicznych, społecznych czy zdrowotnych zagrożone są wykluczeniem społecznym. Priorytet ten wdrażany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

VIII. Regionalne kadry gospodarki- ma przyczynić się do podwyższania kwalifikacji zawodowych i nabywania nowych umiejętności przez osoby pracujące, wspomóc przedsiębiorstwa w procesach adaptacyjnych i modernizacyjnych. Za realizację tego priorytetu odpowiada Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach- jego celem jest niwelowanie różnic w dostępie do edukacji na wszystkich jego etapach. Za realizację tego priorytetu odpowiada również Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany jest w 85 proc. ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz w 15 proc. ze środków krajowych. Całość kwoty, jaką przewidziano na realizację Programu, wynosi prawie 11,5 mld euro, w tym wkład finansowy Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 9,7 mld euro a pozostałą część stanowią środki krajowe. Program Operacyjny Kapitał Ludzki stanowi odpowiedź na wyzwania związane ze zwiększeniem inwestycji w kapitał ludzki, jakie stoją przez Województwem Kujawsko-Pomorskim w najbliższych latach. W wyniku realizacji celu ogólnego Programu – wzrostu poziomu zatrudnienia i spójności społecznej – urzeczywistnione zostaną cele szczegółowe.

Więcej informacji na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki znajdą Państwo na stronie www.efs.gov.pl.