Mojregion.eu - Mój region w Europie

Generatory

Generator Wniosków jest aplikacją umożliwiającą tworzenie, edycję i drukowanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.Za merytoryczny kształt i treść wniosków odpowiedzialność ponoszą instytucje zarządzające poszczególnymi programami operacyjnymi: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Generator Wniosków, wszelkie informacje na jego temat oraz instrukcję obsługi aplikacji można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów