Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi


Mojregion.eu - Mój region w Europie

Wyniki badania projektów partnerskich

 

Zakończyliśmy badanie ewaluacyjne pn. „Ocena wpływu partnerstwa międzysektorowego na efektywność projektów realizowanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2007-2014”. Badanie zostało zlecone przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a wykonała je firma Pracownia Badań i Doradztwa Re-Source Korczyński Sarapata sp.j.

Celem ewaluacji była ocena, w jakim stopniu realizacja projektów w partnerstwie międzysektorowym w województwie kujawsko-pomorskim przyczyniła się do wzrostu ich skuteczności. Cele szczegółowe badania obejmowały:

  • Określenie korzyści płynących z partnerstwa międzysektorowego oraz trudności, jakie ono niesie w kontekście osiągania założonych celów projektów.
  • Identyfikację czynników sprzyjających tworzeniu i utrzymywaniu partnerstw międzysektorowych.
  • Wskazanie czynników utrudniających realizację projektów w partnerstwie międzysektorowym.
  • Ocenę trwałości zawiązywanych partnerstw międzysektorowych.
  • Wyznaczenie obszarów tematycznych, dla których partnerstwo międzysektorowe jest kluczowym czynnikiem osiągnięcia założonych w projekcie celów.

Badanie zrealizowane zostało na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 19 listopada 2014 r. do 6 maja 2015 r. W badaniu nacisk został położony na dokonanie porównania pomiędzy projektami partnerskimi a tymi, które zostały zrealizowane bez udziału partnerów. Dokonano również analizy porównawczej w podejściu do kwestii partnerstwa między regionami oraz poszczególnymi programami operacyjnymi. Wnioski i rekomendacje z badania zostaną wykorzystane w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom badania za poświęcony czas, opinie i wkład merytoryczny, dzięki którym mógł powstać przekazywany Państwu Raport końcowy, w którym zaprezentowano główne wyniki badania.

Opublikowano: 2015-07-07 przez Hanna Elwertowska ostatnia aktualizacja: 2015-07-07

Wróć