Mojregion.eu - Mój region w Europie

Uwaga beneficjenci!

1 grudnia 2014 r. uruchomiony został system informatyczny o nazwie "Baza konkurencyjności", służący do bezpłatnego umieszczania przez beneficjentów Europejskiego Fundusz Społecznego zapytań ofertowych, udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Obowiązek upubliczniania przez beneficjentów zapytań ofertowych zostanie wprowadzony na przełomie roku (szczegółowa data zostanie podana w osobnym komunikacie Instytucji Zarządzającej PO KL umieszczonym na stronie internetowej www.efs.gov.pl ). Obecniei system (jako pilotaż) przeznaczony jest dla beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w przyszłości zaś zostanie udostępniony beneficjentom programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020.

Przypominamy, że wymóg publikowania zapytań ofertowych oraz wyników postępowań w "Bazie konkurencyjności" wynika z zasady konkurencyjności, o której mowa w wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W "Bazie konkurencyjności" zapytania ofertowe mogą składać zarówno beneficjenci PO KL (podmioty, które zawarły umowę/decyzję o dofinansowaniu projektu), jak i wnioskodawcy (podmioty, które złożyły wnioski o dofinansowanie, które zostały zarejestrowane w systemie KSI SIMIK 07-13).

Obowiązkowi publikacji ogłoszeń (zapytań ofertowych oraz wyników postępowań) w "Bazie konkurencyjności" podlegają wszyscy beneficjenci Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, co do których ma zastosowanie zasada konkurencyjności, o której mowa w wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jednocześnie beneficjenci PO KL, którzy dla danego zamówienia:

  • nie są zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności, gdyż wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro netto (tj. bez podatku VAT), albo;
  • jako podmioty zobowiązane do stosowania prawa zamówień publicznych nie stosują go w związku z tym, że wartość zamówienia w  ramach projektu przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 tys. euro netto, ale nie przekracza 30 tys. euro netto;

także mogą umieszczać je w bazie, z tym, że w przywołanych przypadkach nie jest to obligatoryjne, a decyzja leży w gestii samego beneficjenta.

Konta umożliwiające wystawianie ogłoszeń w systemie powinni zakładać jedynie ci beneficjenci PO KL, u których zachodzi potrzeba dokonania zamówienia w ramach projektu. Nie należy rejestrować kont na próbę oraz w sytuacji, gdy beneficjent nie wystawia żadnego zapytania ofertowego, nawet jeśli ma do niego zastosowanie zasada konkurencyjności.

System będzie wymagał od beneficjenta rejestracji konta oddzielnie dla każdego projektu. W czasie rejestracji system będzie wymagał podania numeru identyfikacyjnego sygnatury projektu (ID wniosku o dofinansowanie). Beneficjenci w trakcie rejestracji do systemu powinni zgłosić się do swojego opiekuna projektu w celu uzyskania przedmiotowego numeru.
"Baza konkurencyjności" jest dostępna będzie pod adresem www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

Opublikowano: 2014-12-03 przez Joanna Skulska ostatnia aktualizacja: 2014-12-03

Wróć