Mojregion.eu - Mój region w Europie

Rozwój dialogu obywatelskiego - nabór wniosków

Konkurs w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłosiło konkurs zamknięty nr DWF_5.4.2_16_2014 pt. „Wzmocnienie szeroko rozumianych konsultacji społecznych, dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych, w tym konsultacji dokonywanych drogą elektroniczną”.

Konkurs jest organizowany w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora”, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego” '.

Przedmiotem konkursu są projekty mające na celu wzmocnienie szeroko rozumianych konsultacji społecznych, dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych, w tym konsultacji dokonywanych drogą elektroniczną.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu mogą składać podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zarejestrowane od co najmniej 24 miesięcy oraz prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Nabór wniosków o dofinansowanie jest prowadzony od 27 listopada 2014 r. do 30 grudnia 2014 r.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu należy składać osobiście lub pocztą kurierską w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15, bądź pocztą – listem poleconym na adres Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

Szczegółowe informacje na temat konkursu wraz z dokumentacją konkursową znajdują się tutaj.

Opublikowano: 2014-12-01 przez Kamil Błaszczyk ostatnia aktualizacja: 2014-12-01

Wróć