Mojregion.eu - Mój region w Europie

Promocja

Obowiązek działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich dotyczy zarówno państw członkowskich, instytucji zarządzających programami jak i samych beneficjentów. Wynika on z przepisów prawa wspólnotowego (w szczególności z Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006), a także z dokumentów krajowych.

Na poziomie krajowym głównymi dokumentami dotyczącymi informacji i promocji są:

 

Załącznik do Strategii komunikacji: Księga identyfikacji wizualnej NSS

  • Plany komunikacji poszczególnych programów
  • oraz w ramach:

Programu Infrastruktura i Środowisko

Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

- Załącznik 1 - Zasady stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektów POIiŚ

Zobacz także: wersje znaków graficznych POIiŚ

Programu Innowacyjna Gospodarka

Przewodnik w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu

Zobacz także: wersje znaków grafinczych POIG


Programu Pomoc Techniczna

Podstawowe zasady oznakowania projektów finansowanych ze środków POPT

Zobacz także: wersje znaków graficznych POPT