Mojregion.eu - Mój region w Europie

Opis programu

Program Pomoc Techniczna stanowi jeden z elementów systemu realizacyjnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013.W ramach tego systemu realizacji przewidziano komponenty pomocy technicznej we wszystkich programach operacyjnych ukierunkowane na wsparcie wdrażania poszczególnych programów.

Ponadto realizowany jest horyzontalny Program, mający na celu celem wsparcie tych procesów oraz instytucji wchodzących w system realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, których wsparcie, na poziomie poszczególnych programów operacyjnych albo nie może być realizowane, albo jego realizacja byłaby niezasadna.

Program Pomoc Techniczna swoim zakresem obejmuje wsparcie wszystkich horyzontalnych działań i procesów z zakresu przygotowania, zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli realizacji NSRO, a także z zakresu wsparcia przygotowania projektów oraz informacji i promocji.

Celem nadrzędnym Programu Pomoc Techniczna jest zapewnienie sprawnego i efektywnego przebiegu realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. Zostanie on osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych.

Cele szczegółowe Programu Pomoc Techniczna:

  • zapewnienie sprawnej realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz wsparcie przygotowania przyszłych interwencji funduszy strukturalnych
  • skuteczne rozpowszechnianie informacji i promocja NSRO oraz zapewnienie odpowiedniego przepływu i wymiany informacji pomiędzy uczestnikami procesu realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia

Podział środków finansowych

Podział środków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na poszczególne priorytety przedstawia się następująco:

Priorytet

Wkład wspólnotowy
(EUR)

Wkład krajowy
(EUR)

Ogółem
(EUR)

Wsparcie zasobów ludzkich

341 700 000

60 300 000

402 000 000

Wsparcie informatyczne
realizacji NSRO

18 700 000

3 300 000

22 000 000

Wsparcie realizacji operacji
funduszy strukturalnych

64 600 000

11 400 000

 76 000 000

Komunikacja i promocja

91 700 000

16 182 353

107 882 353

Ogółem PO PT

516 700 000

91 182 353

607 882 353

Bliższe informacje na temat Programu Pomoc Techniczna znajdują się w dokumentach:

  • Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2017

Program Operacyjny Pomoc Techniczna - wersja z 29 października 2013 r., obowiązująca od 29 października 2013 r.

  • Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 - wersja z 8 października 2013 r. obowiązująca od 29 października 2013 r.