Mojregion.eu - Mój region w Europie

Opis programu

Celem głównym Programu Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

 

  • Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw
  • Wzrost konkurencyjności polskiej nauki
  • Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym
  • Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym
  • Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy
  • Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce

Cel główny Programu wychodzi naprzeciw celom stawianym przez podstawowy średniookresowy dokument strategiczny UE - odnowioną w 2005 roku Strategię Lizbońską. Główne założenia Strategii Lizbońskiej to wzrost gospodarczy i zatrudnienie przy zachowaniu pełnej zgodności z celami zrównoważonego rozwoju i Strategicznymi Wytycznymi Wspólnoty.

Cele te Program realizuje, przeznaczając ponad 90 proc. funduszy na działania w obszarach badania + rozwój (B+R), innowacje, technologie informacyjne i komunikacyjne. Program Innowacyjna Gospodarka jest więc programem w największym stopniu wpisującym się w realizację Strategii Lizbońskiej.

BUDŻET:

WKŁAD PUBLICZNY: 9 711,6 mln euro, w tym:

ŚRODKI UE: 8254,9 mln euro

KRAJOWE ŚRODKI PUBLICZNE: 1456,7 mln euro.

Instytucja Zarządzająca programem:

minister właściwy ds. rozwoju regionalnego.

Instytucje pośredniczące:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Gospodarki
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Instytucje pośredniczące II stopnia:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ośrodek Przetwarzania Informacji
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (11 września 2014 r.)