Mojregion.eu - Mój region w Europie

Opis programu

Celem programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

BUDŻET:

WKŁAD PUBLICZNY: 34 464 497 836 euro z czego:

ŚRODKI UE: 27 848 273 161 euro

KRAJOWE ŚRODKI PUBLICZNE: 6 616 224 675 euro.

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 4.3 z 5 grudnia 2014 r.)

Dokument został opracowany na podstawie ostatecznego tekstu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przyjętego przez Komisję Europejską decyzją z 7 grudnia 2007 r. oraz propozycji przedstawionych w trakcie konsultacji przez właściwe ministerstwa sektorowe, pełniące rolę instytucji pośredniczących w systemie POIiŚ.

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM: minister właściwy ds. rozwoju regionalnego.

INSTYTUCJE POŚREDNICZĄCE:

Oś priorytetowa:

Instytucja pośrednicząca

Gospodarka wodno-ściekowa

minister właściwy ds. środowiska

Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska

Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska

Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych

Drogowa i lotnicza sieć TEN-T


minister właściwy ds. transportu

Transport przyjazny środowisku

Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe

Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku

minister właściwy ds. gospodarki

Bezpieczeństwo energetyczne

Kultura i dziedzictwo kulturowe

minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności
systemu ochrony zdrowia

minister właściwy ds. zdrowia

Infrastruktura szkolnictwa wyższego

minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego