Mojregion.eu - Mój region w Europie

O programach

Krajowe Programy Operacyjne są jednym z podstawowych narzędzi realizacji celów Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO). NSRO są dokumentem strategicznym określającym priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych.

Celem NSRO jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Cele te realizowane są zarówno za pomocą programów krajowych (tzw. programów operacyjnych), zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz programów regionalnych (tzw. regionalnych programów operacyjnych), zarządzanych przez Zarządy poszczególnych Województw.

Do krajowych programów operacyjnych należą:

* Program Infrastruktura i Środowisko - EFRR i FS

* Program Innowacyjna Gospodarka - EFRR

* Program Kapitał Ludzki - EFS (w skład komponentu centralnego wchodzą Priorytety I-V Programu

* Program Pomoc Techniczna - EFRR

Narodowa Strategia Spójności