Mojregion.eu - Mój region w Europie

Konkurs na przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Konkurs na przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Od 18 czerwca do 18 lipca 2014 r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, Programu Infrastruktura i Środowisko.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 5 mln euro. Kwota może ulec zwiększeniu w trakcie trwania konkursu.

Do konkursu mogą przystąpić następujące podmioty:

- jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki;

- podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach Działania 2.1 wpierane będą przede wszystkim zakłady zagospodarowania odpadów, które powinny zapewniać co najmniej następujący zakres usług: instalacje do końcowej utylizacji odpadów np. mechaniczno-biologiczne lub termiczne przekształcanie zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości z sortowni lub składowanie przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych (jako opcja mniej preferowana), kompostownie odpadów zielonych, sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (opcjonalnie), zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych (opcjonalnie), zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (opcjonalnie).

Wnioski należy składać:

  • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro,
  • do właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro.

Więcej informacji znajduje się na stronie Ministerstwa Środowiska.

Opublikowano: 2014-05-21 przez Agnieszka Jabłońska ostatnia aktualizacja: 2014-05-21

Wróć