Mojregion.eu - Mój region w Europie

Konkurs dla samorządów na plany gospodarki niskoemisyjnej

Konkurs dla samorządów na plany gospodarki niskoemisyjnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedłużył do 31 grudnia 2013 r. nabór wniosków o dofinansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej, w ramach termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. W konkursie mogą wziąć udział jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, stowarzyszenia i porozumienia.

Wsparcie w ramach Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko udzielane będzie na:

Działania obligatoryjne:

  1. opracowanie, bądź aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy (poprzez zlecenie jego wykonania firmie zewnętrznej, bądź przez wykonanie przez pracowników gminy, rozliczając koszty osobowe),
  2. stworzenie w gminie bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w mieście/gminie oraz w jego/jej poszczególnych sektorach i obiektach, oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych,
  3. szkolenia dla pracowników gmin na temat problematyki związanej z tworzeniem planów gospodarki niskoemisyjnej,
  4. informacja i promocja dotycząca udziału dofinansowania PO IiŚ w stworzeniu planów gospodarki niskoemisyjnej oraz upublicznianie informacji o opracowaniu planów.

Działania fakultatywne:

  1. opracowanie elementów wykorzystywanych w opracowywanych, bądź aktualizowanych planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz (lub ich założeń),
  2. przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Kwalifikowalność wydatków rozpoczyna się od 1 stycznia 2012 i kończy 31 grudnia 2015 roku.

W ramach tej rundy aplikacyjnej na dofinansowanie projektów przewidziano kwotę 10 mln zł ze środków Funduszu Spójności.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów jest prowadzony od 2 września 2013 r. i potrwa do 31 grudnia 2013 r.

Szczegółowe informacje tutaj.

Opublikowano: 2013-10-31 przez Agnieszka Jabłońska ostatnia aktualizacja: 2013-10-31

Wróć