Mojregion.eu - Mój region w Europie

Dotacje na badania przemysłowe i prace rozwojowe

Dotacje na badania przemysłowe i prace rozwojowe

Od 7 stycznia do 7 lutego 2014 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych Programu Innowacyjna Gospodarka. Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację przez przedsiębiorców projektów celowych obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.

O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć:

 • dla mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy:
  – 70 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz
  – 45 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

 • dla średniego przedsiębiorcy:
  – 60 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz
  – 35% proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

 • dla przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca:
  – 50 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz
  – 25 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych dofinansowanego projektu wynosi 1 mln zł.

Maksymalna kwota wsparcia na badania przemysłowe i prace rozwojowe dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt musi być niższa niż równowartość w złotych kwoty:

– 10 mln euro – jeżeli koszty kwalifikowalne badań przemysłowych stanowią więcej niż połowę całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu, lub

– 7,5 miliona euro – w odniesieniu do pozostałych projektów.

Maksymalna wartość projektu celowego (obejmującego część badawczą i część wdrożeniową) nie może przekroczyć 50 mln euro.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego konkursu wynosi 21 332 437 euro.

Więcej informacji znajduje się na Portalu Funduszy Europejskich.

Opublikowano: 2014-01-03 przez Agnieszka Jabłońska ostatnia aktualizacja: 2014-01-03

Wróć