Mojregion.eu - Mój region w Europie

Będą środki na gospodarkę wodno-ściekową

Będą środki na gospodarkę wodno-ściekową

Minister Środowiska ogłosił dwa konkursy (nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 i nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014) na dofinansowanie gospodarki wodno-ściekowej.

Nabór w obydwu konkursach rozpocznie się 7 kwietnia i będzie trwał do 30 maja 2014 r.

Do konkursów mogą przystąpić następujące podmioty:

- jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki;

- podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji obowiązków własnych gmin.

Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie w ramach konkursu wynosi 10 mln euro.

Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do przygotowania inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

W ramach konkursu wsparcie może zostać udzielone na poniesienie niezbędnych wydatków związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w szczególności na przygotowanie koniecznych dokumentów, m.in. takich jak:

- dokumentacja projektowa,

- dokumentacja techniczna,

- dokumentacja w zakresie oceny oddziaływania na środowisko,

- studium wykonalności lub jego elementów,

- mapy lub szkice lokalne sytuujące projekt,

- wydatki związane z przeprowadzeniem weryfikacji obszaru aglomeracji dotychczas nie objętego zbiorczym systemem zbierania i odprowadzania ścieków za wyposażenie, którego odpowiedzialny jest wnioskodawca.

Konkurs zamknięty nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu wynosi 24 mln euro. W ramach alokacji na konkurs 12 mln euro zostanie przeznaczone na projekty planowane do realizacji przez jeden podmiot w aglomeracjach 10-15 tys. RLM oraz 12 mln euro na projekty realizowane w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM – w zależności od zapotrzebowania, zmianie mogą ulec wielkości kwot przeznaczonych na poszczególne typy projektów.

W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać następujące działania:

- budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w celu zapewnienia oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami dyrektywy lub

- budowa lub modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej.

Dodatkowo w uzasadnionych przypadkach, w zakres projektu może zostać włączona budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz budowa kanalizacji deszczowej, lecz wartość zadań związanych z zaopatrzeniem w wodę oraz budową kanalizacji deszczowej nie powinna przekraczać 50% wartości całego przedsięwzięcia.

Szczegółowe informacje o konkursach znajdują się na stronie Ministerstwa Środowiska (konkurs nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 i nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014).

Opublikowano: 2014-02-04 przez Agnieszka Jabłońska ostatnia aktualizacja: 2014-02-04

Wróć