Mojregion.eu - Mój region w Europie

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

23 lipca 2015 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Waldemar Sługocki zaakceptował i podpisał Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (SzOOP). Uszczegółowienie programu zawiera informacje odnoszące się do ogólnych zasad i reguł realizacji programu, osi priorytetowych oraz poszczególnych działań. Dokument składa się z dwóch części:

  • ogólnej, opisującej zasady horyzontalne obowiązujące we wszystkich działaniach na temat zakresu interwencji oraz podstawowych zasad realizacji programu przedstawianych w formie opisowej oraz 
  • szczegółowego opisu poszczególnych osi priorytetowych i działań/poddziałań, jak również z załączników stanowiących integralną część SzOOP.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Opublikowano: 2015-07-24 przez Karolina Dąbrowska ostatnia aktualizacja: 2015-07-24

Wróć