Mojregion.eu - Mój region w Europie

Programy stażowe dla studentów-rusza nowy konkurs

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 w programie Studiujesz? Praktykuj!, konkurs nr 2/SP/POWER/3.1/2015.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Proces wyłaniania wniosków do dofinansowania będzie trwał – od dnia zamknięcia naboru wniosków do chwili ogłoszenia listy rankingowej – od 70 do maksymalnie 130 dni. Biorąc pod uwagę specyfikę projektów w Osi III PO WER IOK podejmie wszelkie możliwe działania dla ogłoszenia wyników konkursu przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Miejsce składania wniosków

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Nowogrodzka 47 a

00-695 Warszawa

Sposób składania wniosków

• na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA

oraz

• w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia wniosku

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą starać się:

– szkoły wyższe (publiczne bądź niepubliczne), kształcące co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych,

– grupy uczelni pod przewodnictwem lidera.

Z możliwości aplikowania wyłączone są uczelnie o statusie państwowej wyższej szkoły zawodowej oraz niepubliczne wyższe szkoły zawodowe objęte projektem pozakonkursowym „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na realizację projektów obejmujących wyłącznie realizację wysokiej jakości programów stażowych.

Więcej informacji tutaj.

Opublikowano: 2015-08-12 przez Marek Wiśniewski ostatnia aktualizacja: 2015-08-12

Wróć