Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi


Mojregion.eu - Mój region w Europie

Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs na utworzenie centrów symulacji medycznych

Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłasza konkurs w ramach Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych(konkurs nr[nbsp]POWR.05.03.00-IP.05-00-001/15).

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Proces wyłaniania wniosków do dofinansowania będzie trwał – od dnia zamknięcia naboru wniosków do chwili ogłoszenia listy rankingowej tj. ok. 2 miesięcy.


Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Zdrowia,
Departament Funduszy Europejskich
ul. Miodowa 15, 00‐952 Warszawa
do Kancelarii MZ od poniedziałku do piątku w godz. od 8.15 do 16.15.

Sposób składania wniosków

Fiszki projektowe przyjmowane będą od 01 września 2015 r. do 08 września 2015 r. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK, tj. od 8.15 do 16.15, w Kancelarii MZ, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

Za termin złożenia fiszki uznaje się datę jej wpływu do IOK (w przypadku fiszek składanych pocztą/kurierem za datę przyjęcia uznaje się datę wpływu do IOK).

  1. Fiszka projektowa składana jest na obowiązującym formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1:
    a) w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA oraz 
    b)w postaci papierowej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia fiszki projektowej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób  uprawionych do złożenia fiszki projektowej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej MZ.
  2. Za datę wpływu fiszki projektowej uznaje się datę wpływu fiszki do IOK w postaci, o której mowa w pkt 1 lit. b.
  3. Fiszki projektowe złożone przed/po terminie wskazanym przez IOK w regulaminie konkursu nie są rozpatrywane.
  4. IOK poinformuje potencjalnych wnioskodawców, którzy złożyli fiszkę przed/po terminie wskazanym w regulaminie o pozostawieniu fiszki bez rozpatrzenia.
  5. Fiszka projektowa nie stanowi wniosku o dofinansowanie w rozumieniu ustawy. 

Fiszki w postaci papierowej można dostarczać: osobiście, przesyłką kurierską, pocztą.  

 Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie od 08 października 2015 r. do 09 listopada 2015 r., od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK, tj. od 8.15 do 16.15, w Kancelarii MZ, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

Więcej informacji tutaj.

 


Opublikowano: 2015-08-04 przez Marek Wiśniewski ostatnia aktualizacja: 2015-08-04

Wróć