Mojregion.eu - Mój region w Europie

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs

Konkurs nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15 ogłaszany jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych (Priorytet Inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie).

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie projektu mającego na celu zidentyfikowanie istniejących barier prawnych, administracyjnych, organizacyjnych we wdrażaniu postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, w tym opracowanie raportu zawierającego zidentyfikowane bariery prawne, administracyjne, organizacyjne oraz kierunki działań, a także sformułowanie rekomendacji zmian w zakresie dostosowania polityk publicznych do postanowień w/w Konwencji.

Wnioskodawcą (Liderem) w projekcie może być wyłącznie organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób niepełnosprawnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 15 000 000  zł.

Więcej informacji tutaj.

Opublikowano: 2015-07-03 przez Marek Wiśniewski ostatnia aktualizacja: 2015-07-03

Wróć