Mojregion.eu - Mój region w Europie

Konkurs w ramch POWER 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych

Organizatorem konkursu jest minister właściwy do spraw zdrowia. W ramach konkursu będzie realizowany określony w SzOOP PO WER następujący typ projektów:

Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym osobami starszymi).

Wnioski należy składać w terminie: od 31.08.2015 do 30.10.2015

Ministerstwo Zdrowia,

Departament Funduszy Europejskich

ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

do Kancelarii MZ od poniedziałku do piątku w godz. od 8.15 do 16.15.

Przedmiotowy konkurs jest odpowiedzią na zmieniające się warunki demograficzne. Projekty, które będą realizowane w wyniku przeprowadzonego konkursu przyczynią się do rozwoju zdeinstytucjonalizowanych form opieki zapobiegających umieszczaniu osób zależnych w zakładach stacjonarnych w szczególności na oddziałach szpitalnych, co umożliwi ich pacjentom życie w społeczeństwie z zapewnieniem odpowiedniego wsparcia. Ponadto oferowane rozwiązania pozwolą osobom sprawującym opiekę nad rodzicami lub innymi osobami zależnymi na godzenie życia zawodowego z rodzinnym np. podjęcie lub kontynuowanie zatrudnienia.

Przedmiotem konkursu jest pilotażowe wdrożenie i przetestowanie standardu dotyczącego tworzenia i funkcjonowania dziennych domów opieki medycznej.

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą być składane przez podmioty lecznicze posiadające umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

97%, przy czym maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania na pojedynczy projekt nie może przekroczyć 1 000 000,00 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 40 000 000,00 PLN

Więcej informacji tutaj.

Opublikowano: 2015-07-23 przez Karolina Dąbrowska ostatnia aktualizacja: 2015-07-23

Wróć