Mojregion.eu - Mój region w Europie

Konkurs w ramach POIR 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na projekty inwestycyjne związane z tworzeniem lub rozwojem centrów badawczo-rozwojowych.

Przez inwestycję typu centrum badawczo-rozwojowe należy rozumieć jednostkę organizacyjną lub wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę rozpoczynającą lub rozwijającą działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach oraz z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej.

Działanie 2.1 PO IR skierowane jest do przedsiębiorstw.

Minimalna wartość projektu – 2 000 000,00 PLN kosztów kwalifikowanych. Maksymalna wartość projektu – wsparciem nie zostaną objęte duże projekty w rozumieniu art. 100 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347/320 z 20.12.2013) oraz duże projekty inwestycyjne w rozumieniu art. 2 pkt 52 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014). Wsparcie przyznawane jest na wydatki kwalifikowane w podziale na rodzaje pomocy: pomoc regionalną (od 10 % do 70 %), pomoc na prace rozwojowe (od 25 % do 45 %), pomoc de minimis (od 25 % do 45 %). Uzyskana pomoc de minimis w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów - 100.000 euro.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów dla niniejszej rundy aplikacyjnej wynosi 460 000 000 PLN, w tym 44 749 197,00 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim oraz 415 250 803,00 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż maz.

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać w formie papierowej i elektronicznej (skany dokumentacji aplikacyjnej w pdf) bezpośrednio w siedzibie Ministerstwa Gospodarki, w dni pracy instytucji, w godz. 8.15 – 16.15 albo przesłać pocztą lub kurierem na adres MG z dopiskiem:

Wniosek w ramach Działania 2.1 PO IR.

Dla wniosków przesyłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji ww. dokumentacji w kancelarii MG.

Ministerstwo Gospodarki

Departament Wdrażania Programów Operacyjnych

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Więcej informacji o konkursie tutaj.

Opublikowano: 2015-07-27 przez Karolina Dąbrowska ostatnia aktualizacja: 2015-07-27

Wróć