Mojregion.eu - Mój region w Europie

Konkurs na usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, ogłasiło konkurs nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-001/15 „Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” w ramach Działania 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty będące organizacjami pozarządowymi w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Projekt może być realizowany samodzielnie lub w partnerstwie.

Przedmiotem konkursu jest wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Planowana alokacja na niniejszy konkurs wynosi 13 500 000 PLN

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą od 31 sierpnia do 30 września 2015 r.

Wnioski składane są na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA

oraz

  • w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/ osób uprawionych do złożenia wniosku

albo

  • w formie elektronicznej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia wniosku za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej MIiR.

Wnioski w formie papierowej można dostarczać we wskazanym powyżej terminie:

  • osobiście w (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15, z wyłączeniem dnia 30 września 2015 r., kiedy wnioski mogą być składane do godziny 12.00) do Kancelarii Ogólnej MIiR, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa;
  • przesyłką kurierską;
  • pocztą.

Więcej informacji znaduje się tutaj.

Opublikowano: 2015-07-13 przez Karolina Dąbrowska ostatnia aktualizacja: 2015-07-13

Wróć