Mojregion.eu - Mój region w Europie

Konkursy

Aktualne konkursy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013:

Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa Schemat: drogi wojewódzkie - konkurs Nr RPOWKP 129/I/1.1/2014


Program Operacyjny Kapitał Ludzki:

Brak aktualnie ogłoszonych konkursów.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko:

Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych