Mojregion.eu - Mój region w Europie

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP)

Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme 2007-2013 - CIP) jest instrumen­tem przygotowanym przez Komisję Europejską, służącym realizacji Strategii Lizbońskiej. Głównym celem Strategii jest uczynienie gospodarki europejskiej najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarką na świecie, gospodarką opartą na wiedzy, w której stworzone są przyjazne warunki dla funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw oraz następuje większa zbieżność między państwami członkowskimi.

Program CIP, którego istotą są małe i średnie przedsiębiorstwa, przewiduje działania wspierające innowacyjność (włącznie z eko-innowacjami), poprawę dostępu do finansowania oraz usprawnienie świadczenia usług okołobizne­sowych w regionach.

Budżet Programu CIP dla wszystkich państw uczestniczących w Programie na lata 2007-2013 wynosi 3.631,3 mln euro.

Programy szczegółowe CIP to:

1.Program na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (Entrepreneurship and Innovation Programme - EIP) obejmujący działania na rzecz przedsiębiorczości, małych i średnich przedsiębiorców, konkurencyjności i innowacji;

2.Program na Rzecz Wspierania Polityki Dotyczącej Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (Information Communication Technologies - Policy Support Programme ICT-PSP) mający na celu szybkie wdrożenie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a także pobudzenie innowacji poprzez zwiększenie zakresu stosowanych technologii;

3.Inteligentna Energia - Program dla Europy (Intelligent Energy Europe Programme - IEE) obejmujący działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych, promowanie nowych i odnawialnych źródeł energii oraz wspieranie dywersyfikacji jej źródeł.

PROGRAM NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI

Celem Programu jest wsparcie innowacyjności sektora MSP, w szczególności:

 • ułatwienie dostępu do finansowania na rozpoczęcie i rozwój działalności MSP,
 • tworzenie środowiska sprzyjającego współpracy między małymi, średnimi przedsiębiorcami, zwłaszcza współpracy transgranicznej i międzynarodowej,
 • wspieranie działań innowacyjnych w przedsiębiorstwach, w tym innowacji ekologicznych,
 • promocja kultury przedsiębiorczości i innowacyjności,
 • promocja i wspieranie reform administracyjnych i gospodarczych związanych z przedsiębiorczością i innowacyjnością.

Cele te realizowane będą przy wykorzystaniu następujących instrumentów:

 • wspólnotowe instrumenty finansowe dla MSP,
 • usługi wspierające działalność gospodarczą i innowacyjność,
 • system wsparcia dla innowacji w biznesie,
 • wspieranie innowacji proekologicznych,
 • analiza, rozwój i koordynacja z polityką państw uczestniczących w programie.

PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA POLITYKI DOTYCZĄCEJ TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH I KOMUNIKACYJNYCH

Celem programu szczegółowego ICT-PSP jest:

 • stworzenie jednolitej, europejskiej platformy informacyjnej i wzmacnianie rynku wewnętrznego produktów i usług informacyjnych,
 • wspieranie innowacyjności poprzez zwiększenie zakresu stosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz inwestycji w te technologie,
 • stworzenie społeczeństwa informacyjnego o charakterze integrującym oraz bardziej skutecznych i wydajnych usług leżących w interesie publicznym,
 • poprawa jakości życia.

Głównymi beneficjentami Programu ICT-PSP będą:

 • administracja publiczna
 • europejski przemysł z sektora ICT
 • innowacyjne MSP.

Program na Rzecz Wspierania Polityki ICT może być realizowany za pomo­cą projektów, działań na rzecz najlepszych praktyk oraz sieci tematycznych, w tym działań na rzecz testowania i prezentowania na szeroką skalę innowa­cyjnych usług publicznych posiadających wymiar ogólnoeuropejski.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY INTELIGENTNA ENERGIA - PROGRAM DLA EUROPY

Inteligentna Energia - Program dla Europy jest programem o charakterze nieinwestycyjnym, dotyczącym energetyki, koncentrującym się na usuwaniu technologicznych barier i stymulowaniu rozwoju rynku energii w Unii Europejskiej.

Program przyczynia się do zagwarantowania pewnej i zrównoważonej energii dla Europy, wzmacniając europejską konkurencyjność.

Celem Inteligentna Energia - Program dla Europy jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, zrównoważonego rozwoju i konkurencyjnego rynku energii w Europie, poprzez:

 • poprawę efektywności energetycznej oraz racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych,
 • promowanie nowych i odnawialnych źródeł energii i wspieranie dywersyfikacji źródeł energii,
 • promowanie efektywności energetycznej oraz zastosowanie nowych i odnawialnych źródeł energii w transporcie.

Projekty realizowane są w ramach następujących komponentów:

SAVE - projekty dotyczące efektywności energetycznej i racjonalnego wykorzystania energii;

ALTENER - projekty dotyczące promowania nowych i odnawialnych źródeł energii;

STEER - projekty dotyczące energooszczędnego transportu;

Działania Zintegrowane, w ramach których przewiduje się m.in. projekty związane z tworzeniem lokalnych i regionalnych agencji energetycznych.

Wnioski projektowe należy składać za pomocą systemu elektronicznego EPSS (Electronic Proposal Submission Services), który jest dostępny na stronie Programu CIP: www.ec.europa.eu/cip

Informacje o aktualnych konkursach