Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi


Mojregion.eu - Mój region w Europie

Program Kultura 2007 – 2013

Informacje o programie

Program Kultura jest głównym programem Unii Europejskiej w dziedzinie kultury skierowanym bezpośrednio do instytucji kulturalnych w Europie. Ogólnym celem Programu jest wzmocnienie przestrzeni kulturowej wspólnej dla Europejczyków, opartej na wspólnym dziedzictwie kulturowym oraz rozwój współpracy pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego oraz instytucjami kulturalnymi krajów uczestniczących w Programie.

Program Kultura wspiera projekty:

  • o charakterze europejskim
  • non-profit
  • ze wszystkich dziedzin kultury - wieloelementowe (brak podziału na sektory)
  • projekty miękkie (tj. nieinwestycyjne, brak zakupów dóbr trwałych)
  • realizowane z udziałem jak największej ilości i jak najbardziej geograficznie rozprzestrzenionych partnerów zagranicznych

Beneficjenci: instytucje, których główna działalność związana jest ze sferą kultury, z wyłączeniem sektora audiowizualnego, posiadające status prawny oraz siedzibę w jednym z krajów uczestniczących w Programie.

1. Wspieranie projektów w zakresie kultury

Organizacje działające w dziedzinie kultury otrzymują wsparcie na projekty współpracy ponad granicami oraz na tworzenie i realizację działań kulturalnych i artystycznych. W ramach tej części nacisk położony jest na pomoc w nawiązywaniu współpracy przez takie organizacje uczestniczące w programie Kultura, jak teatry, muzea, stowarzyszenia zawodowe, centra badawcze, wyższe uczelnie, instytuty kultury i organy władzy publicznej z różnych krajów. Dzięki wspólnemu działaniu różne sektory mogą rozwijać prowadzoną działalność kulturalną i artystyczną ponad granicami krajów.

1.1. Wieloletnie projekty współpracy (trwające od trzech do pięciu lat)

Celem działań w ramach pierwszej kategorii jest ułatwianie nawiązywania wieloletnich, międzynarodowych kontaktów w dziedzinie kultury, przez zachęcanie co najmniej sześciu organizatorów działalności kulturalnej z co najmniej sześciu kwalifikujących się krajów do współpracy i działań, zarówno sektorowych, jak i międzysektorowych, mających rozwijać wspólną działalność kulturalną, w okresie od trzech do pięciu lat. Na ten cel przeznaczone są środki w wysokości minimalnie 200 000 EUR i maksymalnie 500 000 EUR rocznie, ale wsparcie UE ogranicza się do maksymalnie 50 % całkowitych kwalifikujących się kosztów. Środki te mają pomóc w zaplanowaniu lub rozszerzeniu zasięgu geograficznego danego projektu i stworzyć warunki dla jego kontynuacji po zakończeniu okresu finansowania.

1.2.1. Projekty współpracy (trwające maksymalnie 24 miesiące)

Druga kategoria obejmuje działania prowadzone zarówno w ramach sektorów, jak i ponadsektorowo, przez co najmniej trzech organizatorów działalności kulturalnej z co najmniej trzech kwalifikujących się krajów przez maksymalny okres dwóch lat. Specjalną uwagę poświęcono działaniom, w ramach których poszukiwane są środki umożliwiające wieloletnią współpracę. Na ten cel przeznaczono fundusze w wysokości od 50 000 EUR do 200 000 EUR, ale wsparcie udzielane przez UE ogranicza się do maksymalnie 50 % całkowitych kwalifikujących się kosztów.

1.2.2. Projekty tłumaczeń literackich (trwające maksymalnie 24 miesiące)

Trzecia kategoria obejmuje wspieranie projektów tłumaczeniowych. Wsparcie UE dla tłumaczeń literackich ma na celu poszerzenie wiedzy na temat literatury i dziedzictwa literackiego Europejczyków przez promowanie przepływu dzieł literackich między krajami. Wydawnictwa mogą ubiegać się o dotacje na tłumaczenia dzieł literackich z jednego języka europejskiego na inny język europejski oraz na publikację dzieł literackich. Na ten cel przeznaczono dofinansowanie w wysokości od 2 000 EUR do 60 000 EUR, ale wsparcie udzielane przez UE ogranicza się do maksymalnie 50 % całkowitych kwalifikujących się kosztów.

1.3. Projekty współpracy z krajami trzecimi (trwające maksymalnie 24 miesiące)

Czwarta kategoria obejmuje wsparcie dla projektów współpracy ukierunkowanych na wymianę kulturalną między krajami uczestniczącymi w programie i krajami trzecimi, które zawarły z UE porozumienia o stowarzyszeniu lub współpracy, pod warunkiem że porozumienia o współpracy zawierają klauzulę dotyczącą kultury. W każdym roku dokonywany jest wybór jednego lub większej liczby krajów trzecich na dany rok. Lista wybranych krajów ogłaszana jest co roku w witrynie internetowej Agencji, przed upływem terminu składania wniosków. Proponowane działania muszą prowadzić do nawiązania współpracy międzynarodowej o określonym wymiarze. W projektach współpracy powinno uczestniczyć co najmniej trzech organizatorów działalności kulturalnej z co najmniej trzech kwalifikujących się krajów, współpracujących w dziedzinie kultury z co najmniej jedną organizacją z wybranego kraju trzeciego, i/lub projekty powinny dotyczyć działalności kulturalnej prowadzonej w wybranym kraju trzecim. Na ten cel przeznaczono dofinansowanie w kwocie od 50 000 EUR do 200 000 EUR, ale wsparcie udzielane przez UE ogranicza się do maksymalnie 50 % całkowitych kwalifikujących się kosztów.

2. Wspieranie podmiotów działających na szczeblu europejskim w dziedzinie kultury

Organizacje kulturalne działające lub zamierzające podjąć działalność w dziedzinie kultury na poziomie europejskim mogą otrzymać dotację na pokrycie kosztów operacyjnych. Ta część programu odnosi się do organizacji promujących poczucie wspólnych doświadczeń kulturowych o prawdziwie europejskim wymiarze. W ramach tej części przyznawane są dotacje na dofinansowanie kosztów operacyjnych ponoszonych przez beneficjentów z tytułu prowadzenia działalności o trwałym charakterze. Jest to zasadnicza różnica w porównaniu z innymi dotacjami przyznawanymi w ramach pozostałych części programu

Harmonogram naboru na rok 2011

Nabór wniosków:
Konkursy ogłaszane są corocznie w Zaproszeniach do składania wniosków publikowanych m.in. na stronach internetowych:
Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Komisji Europejskiej
Wnioski przesyłać należy bezpośrednio do Brukseli. Kontakt:
Punkt Kontaktowy ds. Kultury
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
tel./fax: 022 828 37 91
tel.: 022 42 10 205, 305, 214
pkk.kultura@mkidn.gov.pl
Punkt Kontaktowy ds. Kultury